Nesouhlas s návrhem památkového zákona

Zásadní nesouhlas odborné veřejnosti s návrhem památkového zákona odvolaného ministra Antonína Staňka (22. 8. 2019)

Výbor UHS spolu s dalšími významnými zástupci oboru dějin umění vyslovil zásadní nesouhlas s návrhem památkového zákona odvolaného ministra Antonína Staňka. S následujícím stanoviskem jsme se proto obrátili na ministerstvo kultury a vládu:

V současné době je dotčenými orgány projednáván nový návrh zákona o ochraně památkového fondu, který připravil odvolaný ministr kultury Antonín Staněk. Jakožto představitelé odborné uměleckohistorické veřejnosti musíme vyslovit razantní nesouhlas jak s procesem přípravy zákona, tak s jeho finálním obsahem, a to zejména z těchto důvodů:

1) Návrh zákona byl připravován v mimořádně krátké době, netransparentně a bez náležité diskuse s odbornou veřejností. Tento postup je v rozporu nejen s běžnými legislativními zvyklostmi, ale také s postupem přípravy návrhů předchozích, které byly projednávány dostatečně dlouho a transparentně.

2) Návrh zákona nepochopitelně oslabuje postavení Národního památkového ústavu, který je hlavním garantem odborné péče o památky. Svým pojetím tak prakticky kopíruje účelový návrh novely zákona z pera bývalé primátorky Adriany Krnáčové, který odborná veřejnost jednoznačně odmítla otevřeným dopisem vedoucích kateder a ústavů dějin umění v září 2018. Je mimořádně alarmující, že návrh Ministerstva kultury vědomě snižuje kvalitu péče o památky a marginalizuje odbornou instituci, jejímž zřizovatelem je právě ministerstvo.

3) Návrh zákona zcela opomíjí archeologii, která je nedílnou součástí kulturního dědictví. Vyloučení archeologie do zvláštního předpisu je nesystémové a pro památkovou péči velmi nebezpečné.

4) Návrh zákona nesmyslně komplikuje proces restaurování památek a ztěžuje možnost restaurátorské výuky, čímž ohrožuje existenci oboru restaurování jako takového.

Vzhledem k výše řečenému vyzýváme Ministerstvo kultury i vládu, aby byl proces projednávání přerušen, návrh zákona stažen a vrácen do fáze prvotní koncepční a odborné diskuse, která napomůže obdobně sporným momentům již v zárodku zabránit. Jako vědoucí představitelé akademických, univerzitních a oborových uměnovědných institucí jsme plně připraveni se na tomto dialogu podílet.

V Praze, dne 22. 8. 2019.

Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. v. r.,
vedoucí katedry teorie a dějin umění VŠUP v Praze

PhDr. Richard Biegel, Ph.D. v. r.,
ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK

Doc. PhDr. Ondřej Jakubec, Ph.D. v.r.
proděkan Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně

Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D. v. r.,
vedoucí Semináře dějin umění FF MU v Brně

Doc. PhDr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D. v. r.,
vedoucí katedry teorie a dějin umění AVU

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt v. r.,
prorektor Univerzity Karlovy

Doc. MgA. Tomáš Vaněk v.r.
rektor Akademie výtvarných umění v Praze

Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. v. r.,
vedoucí Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK

PhDr. Radim Vondráček v. r.,
předseda Uměleckohistorické společnosti

prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc. v. r.,
rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

Doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D. v. r.,
ředitel Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.

Doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D. v. r.,
vedoucí katedry dějin umění UP v Olomouci