Baderovo stipendium

I. Úvod

Stipendium bylo založeno v roce 1990 významným kanadským chemikem, podnikatelem, sběratelem umění a filantropem Dr. Alfredem Baderem, narozeným v roce 1924 ve Vídni a žijícím v Milwaukee (Wisconsin, U. S. A.). Otec Dr. Alfreda Badera přitom pocházel z české židovské rodiny. Podpora, která se původně týkala výzkumu malířství 17. století, je určena studentům a studentkám dějin umění v České republice.

Nově zřízená nadace Bader Philanthropies, Inc. (http://bader.org/) pokračuje ve filantropické práci Dr. Alfreda Badera a usiluje o zlepšení kvality života v  jeho různých oblastech. V roce 2015 se nadace v návaznosti na předchozí spolupráci s Českou republikou, laskavě rozhodla udělit Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. (ÚDU AV ČR) grant z Fondu Isabel Baderové a Alfreda Badera (Isabel & Alfred Bader Fund), a to na základě projektu připraveného ÚDU AV ČR ve spolupráci s Uměleckohistorickou společností (UHS). Nadací poskytnuté prostředky umožňují formou prestižního stipendia podpořit mladé perspektivní badatele a badatelky studující na úrovni doktorského studia v České republice a jejich projekty, zaměřené na samostatný základní výzkum v oblasti dějin a teorie evropského výtvarného umění a architektury od středověku po 20. století (včetně).

Z poskytnutých prostředků budou každoročně podpořeny tři vybrané excelentní badatelské projekty, každý částkou ve výši 12.500 USD. Stipendium Dr. Alfreda Badera je udělováno jedenkrát ročně a je primárně určeno na hrazení nákladů na dlouhodobé studijní pobyty a vědecké stáže řešitele v zahraničí.

II. Určení finanční podpory v rámci stipendia

Finanční podpora projektů v rámci stipendia je určena především na úhradu následujících druhů nákladů souvisejících s řešením podpořeného projektu:

– dlouhodobé studijní pobyty a stáže řešitele na zahraničních univerzitách či výzkumných institucích (náklady na cesty, ubytování, cestovní náhrady, pojištění, školné); maximální délka pobytu hrazeného ze stipendia nepřesáhne níže uvedenou dobu řešení projektu

– krátkodobé badatelské cesty a pobyty řešitele v zahraničí i v České republice, cesty řešitele na odborné konference a pracovní setkání, na konzultace s českými i zahraničními odborníky (náklady na cesty, ubytování, cestovní náhrady, cestovní pojištění)

– technické vybavení

– nákup odborné literatury a rešeršní výdaje

III. Podmínky pro přijetí projektu do výběrového řízení

Podmínky zařazení projektu do výběrového řízení (nesplnění některé z následujících podmínek a poskytnutí nesprávných údajů je důvodem k vyřazení návrhu projektu z výběrového řízení):

– studium navrhovatele na úrovni doktoranda (probíhající v akreditovaných oborech dějin a teorie umění a architektury) v oboru dějin a teorie umění (maximálně do 40 let věku řešitele)

– včasné zaslání úplné a správně vyplněné písemné přihlášky a projektu do výběrového řízení včetně požadovaných příloh (v uzavřené obálce), a to do vždy do 31. ledna na adresu:

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Husova 4, 110 00  Praha 1 – Staré Město

– přihlášky je možné podat buď osobně v sekretariátu ÚDU AV ČR na výše uvedené adrese, a to do posledního dne lhůty včetně, nebo doporučeně poštou s datem podání do uvedeného data

– elektronickou kopii přihlášky zašlete na adresu: janacova@udu.cas.cz

IV. Přihlášení projektu

Přihláška musí obsahovat:

1/ vyplněný formulář přihlášky (jméno a titul, místo a datum narození, adresa a emailový kontakt, telefonní kontakt; název projektu a anotaci do 300 znaků v češtině a angličtině (viz příloha zadávací dokumentace)

2/ strukturovaný návrh projektu obsahující:

– název projektu a anotaci (do 300 znaků) v češtině a angličtině

– jméno a titul uchazeče / uchazečky

– popis projektu (o maximálním rozsahu 5 normových stran, tj. 9000 znaků včetně mezer) s výstižnou charakteristikou navrhovaného projektu, stručným přehledem dosavadního stavu bádání v oblasti, na kterou se projekt zaměřuje (včetně uvedení max. 10 relevantních titulů věnovaných příslušné oblasti výzkumu), jasně formulovaným cílem projektu a způsobem řešení

– návrh postupu a časový harmonogram prací při řešení projektu (max 3 normostrany)

– plánované odborné výstupy projektu (viz níže)

– rozpis nákladů, které budou vynaloženy na řešení projektu: náklady na cesty včetně dopravy, ubytování a stravného, služby, věcné prostředky (finanční prostředky poskytnuté v rámci stipendia nelze využít pro úhradu osobních nákladů)

3/ přílohy dle soupisu v odst. V

V. Přílohy přihlášky

Přihláška bude dále obsahovat následující přílohy:

– odborný životopis navrhovatele (obsahuje jméno a tituly navrhovatele, přehled dosaženého vzdělání a probíhající studium včetně data udělení akademických a vědeckých titulů, jména školitelů, názvy a rok obhájení studijních prací, přehled odborných publikací, aktivní účasti na vědeckých konferencích, seminářích a pracovních setkáních doma i v zahraničí, přednáškové, popularizační aktivity, členství v oborových sdruženích a odborných radách a další činnost v oboru)

– stručný přehled nejvýznamnějších dosažených odborných výsledků navrhovatele v max. rozsahu 1 strany, vycházející z odborného životopisu navrhovatele (nejvýznamnější publikace, účast na konferencích, zahraniční stáže atp.)

– dva doporučující dopisy: vědeckých pracovníků obeznámených s dosavadními výsledky studijní a vědecké práce navrhovatele, např. školitele, konzultanta (domácího nebo zahraničního), či odborníka na problematiku, jíž je věnován projekt (dopisy budou přiloženy k žádosti v samostatných uzavřených obálkách, označených podpisem autora dopisu a opatřených razítkem jeho instituce, případně zaslány přímo na adresu administrátora, a to v termínu stanoveném pro odevzdání přihlášky)

– doklad o jazykové úrovni v anglickém jazyce, případně v jazyce přiměřeném tematickému zaměření práce

VI. Požadavky na projekt a jeho výstupy

Stipendium je určeno na podporu excelentních výzkumných projektů se standardními vědeckými výstupy.

Projekt musí být zaměřený na základní výzkum v oblasti dějin a teorie evropského výtvarného umění a architektury od středověku po 20. století včetně s přesným vymezením a reálně stanovenými cíli, včetně návrhu konkrétního postupu prací (typ a rozsah zahraničních cest včetně určení navštívených institucí, charakter a rozsah rešerší, zaměření studia/stáže/konzultací) a specifikovaným určením nákladů na řešení.

Požadované výstupy:

– publikování tezí výstupu v Bulletinu UHS (případně v jiném informačním bulletinu zaměřeném na dějiny architektury a umění)

– minimálně dva standardní vědecké výstupy, a to ve formě: 1) přednášky pro odbornou veřejnost (přednáška na půdě ÚDU AV ČR; a dále případně v jiném domácím či zahraničním vědeckém ústavu, popř. aktivní účast na mezinárodní vědecké konferenci), a 2) publikace vydané či přijaté k tisku (v knize, recenzovaném odborném periodiku, recenzovaném vědeckém sborníku), o minimálním rozsahu 25 normových stran, a to vždy s explicitní dedikací na projekt („Stipendium Dr. Alfreda Badera pro doktorandy na výzkum evropského umění a architektury od středověku do 20. století“). Výstup či výstupy budou publikovány či odevzdány do tisku nejpozději do konce kalendářního roku, který bude následovat po ukončení finanční podpory projektu; řešitel je povinen neprodleně odevzdat kopii publikovaných výstupů v tištěné či elektronické podobě administrátoru stipendijního programu, případně jej informovat o dalších typech výstupů.

VII. Výběr projektů určených k podpoře

Posouzení a výběr projektů přihlášených uchazeči provádí v rámci řádného výběrového řízení minimálně sedmičlenná komise, sestavená ředitelem ÚDU AV ČR nebo jeho pověřeným zástupcem. Ke složení komise se vyjádří předseda UHS nebo jím pověřený zástupce. V komisi složené z odborníků na relevantní oblasti dějin a teorie umění a architektury zasednou tři zástupci vysokoškolských ústavů s akreditovaným doktorským programem v oblasti dějin architektury a umění, dva zástupci UHS a dva zástupci ÚDU AV ČR. Funkční období jednotlivých členů komise je tři roky s možností jednoho opakování. Komise si zvolí svého předsedu a schází se minimálně jednou ročně (k výběru stipendistů a k hodnocení uzavřených projektů). Povinností komise je posoudit návrhy projektů řádně přihlášených do výběrového řízení, z nich vybrat maximálně tři nejkvalitnější projekty a jejich autory navrhnout jako stipendisty (komise přitom posoudí zejména splnění všech náležitostí a úplnost přihlášky, obsah a závažnost projektu včetně jeho cílů a navržených výstupů, obsah zahraniční stáže a relevanci navrženého čerpání finančních prostředků ve vztahu k cílům projektu). V případě, že komise nebude schopna dostatečně posoudit odbornou úroveň některého z předložených návrhů, požádá odborníka v dané oblasti výzkumu o vypracování nezávislého posudku. Pokud komise mezi předloženými návrhy v daném roce neshledá dostatek projektů, které by z formálního i odborného hlediska splňovaly nároky na přidělení stipendia, komise vybere k podpoře méně než tři projekty, případně nevybere žádný projekt.

Komise dále zhodnotí výsledky ukončených projektů a jejich výstupy. ÚDU AV ČR a UHS se zavazují administrativně i odborně připravit výběrové řízení tak, aby byla zajištěna jeho maximální korektnost, objektivita a rovný přístup všech uchazečů, splňujících předem stanovené podmínky soutěže.

Odborná komise návrhy projektů posoudí a navrhne řediteli ÚDU AV ČR maximálně tři vybrané projekty určené k podpoře, a to nejpozději do 15. března příslušného roku. Ředitel ÚDU AV ČR či jím pověřený zástupce s ohledem na návrh komise vyrozumí o výsledcích řízení předsedu UHS a výsledky řízení oznámí jednotlivým kandidátům, a to nejpozději do 31. března příslušného roku. Výsledky výběrového řízení budou oznámeny odborné veřejnosti na nejbližší Valné hromadě UHS, případně jinou formou, a to nejpozději do 30. června příslušného roku. V případě nedostatečné kvality předložených projektů nebude udělen plný počet stipendií.

VII. Doba a způsob řešení projektu, jeho uzavření a zprávy o jeho výsledcích

Doba řešení projektu je maximálně 1 rok + 1 měsíc, v rozmezí od 1. září roku, v němž bylo stipendium uděleno, do 30. září roku následujícího. Před započetím řešení projektu uzavře administrátor stipendijního programu (ÚDU AV ČR) s řešitelem projektu vybraného k podpoře smlouvu o poskytnutí a využití finančních prostředků. Administrátor se zaváže poskytnout prostředky řešiteli před zahájením řešení projektu. Řešitel se zaváže využít prostředky v souladu s návrhem přijatého projektu a to výhradně v souvislosti s tímto projektem. Veškeré finanční prostředky se zavazuje vyčerpat do 30. září roku, který bude následovat po roce udělení stipendia. Případně nevyužité finanční prostředky, které nevyčerpal k uvedenému datu, je řešitel povinen bezodkladně vrátit administrátoru stipendijního programu (ÚDU AV ČR).

Stipendista je odpovědný za vyřízení náležitostí souvisejících se zajištěním stipendijního zahraničního pobytu, případně dalších zahraničních stáží v rámci přiděleného stipendia i za plnění studijních povinností v rámci svého řádného doktorského studia.

Po ukončení doby řešení projektu je řešitel povinen předložit administrátoru stipendijního programu (ÚDU AV ČR) zprávu o své činnosti související s projektem za celé období jeho řešení projektu, o dosažených odborných výsledcích, jakož i o výsledcích pracovních domácích a zahraničních cest a pobytů. Zpráva bude dále obsahovat také podrobný přehled nákladů vynaložených na řešení projektu včetně originálů účetních dokladů. Zpráva o výsledku projektu bude předložena administrátoru stipendijního programu nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém bylo financování projektu ukončeno. V roce následujícím po ukončení financování podpory řešitel odevzdá administrátoru zprávu o všech výstupech projektu, kopie publikovaných výstupů (ve výjimečných odůvodněných případech se řešitel s administrátorem mohou domluvit na individuálním harmonogramu plnění povinností vyplývajících z projektu, včetně odevzdání zpráv a výstupů).

Veškeré změny oproti schválenému projektu, týkající se zaměření a způsobu řešení přiděleného projektu, jakož i čerpání přidělených prostředků a termínů dokončení odborných výsledků podléhají schválení ze strany administrátora stipendijního programu (ÚDU AV ČR).

ÚDU AV ČR seznámí předsedu UHS či jím pověřeného zástupce s odevzdanými zprávami, případně mu umožní nahlédnout do dalších dokumentů souvisejících s udělováním stipendia a řešením jednotlivých projektů, a to na nejbližším zasedání výběrové komise.

VIII. Závěrečná ustanovení

Administrátor stipendijního programu (ÚDU AV ČR) podá do konce každého kalendářního roku nadaci Bader Philanthropies, Inc. zprávu o udělených grantech a o výsledcích probíhajících či uzavřených projektů. Administrátor dále umožní evaluaci stipendijního programu zástupcům poskytovatele grantových prostředků (Bader Philanthropies, Inc.).

Administrátor stipendijního programu ani vybraní stipendisté nebudou využívat svěřené finanční prostředky či jinak jednat v rozporu s podmínkami grantu uděleného ze strany Bader Philanthropies, Inc., ani s podmínkami stipendia přiděleného ze strany ÚDU AV ČR. Svěřené prostředky pak žádná z těchto stran nepoužije v rozporu s právními předpisy platnými na území České republiky a v zemích navštívených v rámci grantového projektu.

ÚDU AV ČR, UHS, kandidáti Stipendia Dr. Alfreda Badera a vybraní stipendisté jsou povinni dodržovat podmínky stanovené v této dokumentaci. Žádná ze zúčastněných stran stipendijního programu nebude používat názvů Bader Philanthropies, Inc., Isabel & Alfred Bader Fund, či zkratek nebo upravených verzí těchto názvů mimo dedikaci vědeckých výstupů na stipendium. Použití názvů v jiných zveřejněných textech bez předchozího písemného souhlasu ze strany Bader Philanthropies, Inc., zprostředkovaného administrátorem stipendijního programu (ÚDU AV ČR) není přípustné.

Nadace Bader Philanthropies, Inc., administrátor stipendijního programu (ÚDU AV ČR) ani UHS neručí za jakékoli materiální či jiné škody, které vzniknou řešiteli podpořeného projektu nebo jeho zaviněním jakékoli jiné osobě či instituci během řešení projektu.

Veškeré dokumenty a informace týkající se stipendijního programu naleznete na: www.udu.cas.cz

Kontakt:

PhDr. et Mgr. Eva Janáčová, Ph.D.

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Husova 4, 110 00  Praha 1 – Staré Město

e-mail: janacova@udu.cas.cz
telefon: +420 222 221 646


Držitelé Stipendia Dr. Alfreda Badera

Stipendisté pro rok 2024/2025

Radoslav Ištok (FF UK): Československá účast na bienále v São Paulo (1957–1979) 

Petr Janáč (FF MU): Architektonická Odysea Vladimíra Karfíka: Přínos architektovy praxe u F. L. Wrighta a Le Corbusiera pro jeho zlínskou rezidenční architekturu

Eliška Petřeková (FF MU): Umělci ve službách archeologie. Role výtvarné invence v počátcích moderního vědeckého zkoumání antiky kolem roku 1800

Stipendisté pro rok 2023/2024

Lucie Česká (FF UPOL v Olomouci a ÚDU AV ČR): Obchodní strategie a prezentace umění. Cesta Mikoláše Lehmanna a senzačního obrazu po Evropě

Tereza Horáková (FF MU v Brně): Nezapomenutelné sochy. Materialita sakrálních sochařských děl raného novověku mezi Itálií, Španělskem a střední Evropou

Pavol Múdry (FF MU v Brně): Výstavní aktivity pořádané na základě vzájemných vztahů Československa a NDR v letech 1945–1964

Stipendisté pro rok 2022/2023

Tadeáš Kadlec (FF UK a ÚDU AV ČR): Johann Peter Molitor (1702–1757) a „rokoko“ v Čechách a střední Evropě

Zuzana Ragulová (FA VUT v Brně): Brněnští židovští architekti po roce 1918

Adéla Šenková (FF MU v Brně): Grafika 18. století na vídeňské Akademii: technologické aspekty a pracovní postupy

Stipendisté pro rok 2021/2022

Denisa Hradilová (FF UP v Olomouci), Koptské textilie ze Slezského zemského muzea v mezinárodním kontextu

Petra Lexová (FF MU v Brně), České objektové sochařství v letech 1960–1980 na pozadí středoevropské pozdní moderny

Jan Zachariáš (FF UK v Praze), Dějiny umění jako dějiny smyslů. Ke vzájemným vztahům mezi dějinami umění a teorie percepce 1880–1930 se zvláštním zřetelem k hmatovému vnímání

Stipendisté pro rok 2020/2021

Tereza Johanidesová (FF UK Praha), Klíčové koncepty, pojmy a interpretační strategie české marxistické ikonologie

Michaela Hojdysz (FF MU v Brně), Arcivévoda Evžen Rakousko-Těšínský: Přestavba a ochrana hradu Bouzov v kontextu sběratelství a památkové péče ve střední Evropě na konci 19. století

Mariana Placáková (FF UK Praha), Zkušenost a emancipace. Feministické umění v období státního socialismu

Stipendisté pro rok 2019/2020

Patrik Farkaš (FF UP Olomouc), Život v zátiší. Uherský malíř Jakob Bogdani (1658–1724) na britském královském dvoře

Jana Gazdagová, (FF MU Brno), Rituál v kostele Boží moudrosti v Beneventu na úsvitu Zlatého věku Langobardů

Tomáš Kolich (FF UK Praha), Malebný chaos. Grafické plochy ve filmu

Stipendisté pro rok 2018/2019

Lenka Kerdová (FF UK Praha), Meziválečná architektura německy mluvících architektů v Praze

Adéla Minaříková (FF UK Praha), Caspar Lehmann a počátky řezaného skla ve střední Evropě

Lenka Vrlíková (FF MU v Brně), Mezi Římem a Alexandrií. Reflexe evropského umění v etiopském malířství za vlády Šalamounské dynastie (1270–1468)