Jednací řád

Jednací a organizační řád Uměleckohistorické společnosti

1. Valná hromada

Valnou hromadu jako vrcholný orgán svolává Výbor UHS nejméně jedenkrát ročně, nejpozději do 1 roku od konání poslední Valné hromady. Členové UHS musí být o termínu jednání informováni s dostatečným předstihem písemně (Bulletin a emailová konference). Mimořádnou Valnou hromadu je Výbor povinen neodkladně svolat, jestliže je k tomu vyzván písemně 1/10 řádných členů. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina řádných členů UHS. Pokud není tento počet naplněn, svolá předseda půl hodiny po zahájení novou schůzi, ta se považuje za usnášeníschopnou, pokud je přítomna 1/5 řádných členů. Valná hromada projednává a po diskusi schvaluje zprávu o hospodaření, kterou předkládá Výbor za minulý kalendářní rok, a výroční zprávu Výboru. Součástí jednání Valné hromady zpravidla je i odborný program. Jednání Valné hromady řídí Předseda, v jeho nepřítomnosti Místopředseda nebo jiný pověřený člen Výboru. Má pravomoc osobu, která hrubě narušuje jednání nebo ohrožuje jeho průběh, vyloučit z dalšího jednání Valné hromady a vykázat ji z jednací místnosti; uděluje slovo diskutujícím, kteří se jej nemohou ujímat o své vůli. V případě potřeby vyhlašuje na nezbytně nutnou dobu přestávku k hlasování nebo jednání. Hlasují řádní členové UHS. Ke sčítání hlasů je na začátku jednání Valné hromady zvolena tříčlenná sčítací komise na návrh kteréhokoli přítomného člena a z řad řádných i registrovaných členů. K jejímu zvolení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných řádných členů. Hlasování probíhá veřejně nebo tajně, rozhoduje nadpoloviční většina přítomných řádných členů.

Postup veřejného hlasování:

1. formulace návrhu,

2. hlasy pro návrh,

3. hlasy proti návrhu,

4. zdrželi se hlasování.

O tajné volbě rozhodují řádní členové hlasováním na návrh kteréhokoli přítomného člena, vyhlašuje je Předseda. K tajnému hlasování jsou rozdány hlasovací lístky a je jednoznačně vyhlášen způsob jejich úpravy. Z jednání Valné hromady se pořizuje zápis, na návrh kteréhokoli přítomného člena případně také usnesení. K formulaci zápisu je na začátku jednání zvolen zapisovatel a dva ověřovatelé (stejným postupem jako sčítací komise). K formulaci usnesení se stejným způsobem zvolí mandátová komise. Zápis, případně také usnesení, schvaluje Valná hromada veřejným hlasováním, ke schválení je třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných řádných členů. Jednou za tři roky volí Valná hromada 11 členů Výboru. Volba Výboru je vždy tajná. V dostatečném předstihu, zpravidla tři měsíce před konáním Valné hromady, vyzve Výbor písemně (Bulletin, emailová komunikace) všechny členy k podávání návrhů. Z došlých návrhů a po ověření souhlasu navržených kandidátů Výbor sestaví kandidátku, která musí obsahovat 15 jmen. V průběhu jednání Valné hromady již není možné předem připravenou kandidátku měnit a doplňovat návrhy. Ve formě hlasovacího lístku je předem připravena na jednání volební Valné hromady. Úprava lístku spočívá ve vyškrtnutí 4 a více jmen, dopisování jiných jmen nebo jiná neschválená úprava hlasovacího lístku není relevantní, lístek ale zůstává platný. Členy Výboru jsou zvoleni kandidáti, kteří se umístili na prvních 11 místech souhrnného pořadí všech získaných hlasů. Při rovnosti hlasů se stává členy výboru prvních 11 kandidátů souhrnného součtu; v případě potřeby mezi posledními (rovnost hlasů na posledním místě) rozhodne los. Hospodáře UHS vybírá a jmenuje Výbor z řádných členů, jeho jmenování bere příští Valná hromada na vědomí. Výbor je povinen kooptovat další členy v případě rezignace některého z řádně zvolených členů nebo v případě, že některý zvolený člen nevykonává řádně svou funkci. Kooptace se děje nadpoloviční většinou hlasů všech členů Výboru ze všech řádných členů. Kooptování dává na vědomí následující Valné hromadě.

2. Výbor

První zasedání nově zvoleného Výboru svolává a řídí jeho nejstarší člen, a to v nejkratším možném termínu (zpravidla bezprostředně v návaznosti na konání volební Valné hromady). Na prvním zasedání výbor volí ze svého středu Předsedu, Místopředsedu a Tajemníka. Předseda řídí jednání výboru, zastupuje UHS navenek, disponuje hlavičkovým dopisním papírem a razítkem UHS. Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti, nebo z jeho pověření Ve výjimečném případě může být zastupováním pověřen i jiný člen výboru. Tajemník zodpovídá za vedení archivu písemností UHS včetně došlé pošty a pořizuje zápisy z jednání výboru. Výbor vybírá ze všech členů UHS Hospodáře, který se účastní jednání Výboru s hlasem poradním. Hospodář vede účetní agendu a včetně žádostí a výkazů. Za svou práci nepobírá mzdu, ale je finančně odměňován podle možností UHS. Jednání výboru svolává zpravidla s předstihem 3 týdnů obvyklou komunikační formou Předseda zpravidla 10x do roka. Mimořádné zasedání je povinen neodkladně svolat, je-li k tomu vyzván písemně nejméně 4 členy Výboru. Pokud nemůže jednání řídit Předseda ani Místopředseda, dohodnou se přítomní členové na osobě, která jednání bude řídit. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Návrhy se schvalují aklamací nebo veřejným hlasováním. U každého návrhu je nutno hlasovat, pokud o to žádá alespoň jeden člen výboru. Za schválený se považuje návrh, pro který hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas osoby, která zasedání předsedá. V případě naléhavé potřeby může Předseda (Místopředseda) předkládat návrhy mimo svolanou schůzi k diskusi, případně také k hlasování v rámci uzavřené emailové komunikace. Pokud se o návrzích rozhoduje tímto způsobem, musí Předseda (Místopředseda) vyhotovit sčítací zápis, při případném hlasování se návrh schvaluje nadpoloviční většinou hlasů. Z jednání výboru pořizuje tajemník výboru zápis. Členové Výboru mají právo, aby v zápise byl uveden jejich názor, odlišný od schváleného usnesení. Po ověření zápisu Předsedou je na následující schůzi schválen případně doplněn Výborem. Zápisy jsou v tištěné podobě archivovány na obvyklém místě a na vyžádání jsou přístupné členům UHS. Výbor pravidelně informuje členy UHS o své činnosti prostřednictvím Bulletinu a webových stránek (www.dejinyumeni.cz). O umístění informací na webu rozhoduje Předseda nebo Místopředseda. Pod webovou stránkou se provozuje e-mailová konference všech členů UHS, do adresáře mohou být zařazeny i další osoby. O zařazení zprávy do e-mailové konference rozhoduje její pověřený správce, Předseda nebo Místopředseda. Pro členy Výboru je k dispozici uzavřená emailová konference; zprávy v ní jsou členové Výboru povinni považovat za důvěrné a žádným způsobem je nepředávat mimo ni. Obvyklou komunikační formou se rozumí písemné, telefonické a emailové zprávy podle situace.

3. Smírčí komise

Odborné a profesní spory mezi členy UHS řeší smírčí komise jmenovaná ad hoc výborem z řádných členů UHS. Tvoří ji předseda, jmenovaný výborem UHS, který nezastupuje žádnou stranu, a čtyři členové, zastupující obě strany sporu po dvou na jejich návrh. Komise vyrovnává spory nadpoloviční většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje předseda.

4. Ceny Uměleckohistorické společnosti

UHS každoročně uděluje Cenu Uměleckohistorické společnosti a Cenu Josefa Krásy. Cena Uměleckohistorické společnosti je předávána významným představitelům oboru za mimořádný výkon a celoživotní přínos oboru. Cena Josefa Krásy, která je podle možností UHS dotována finanční částkou, je určena pro badatele do čtyřiceti let za mimořádný výkon v uplynulém kalendářním roce, s přihlédnutím k ostatní činnosti. Nominace na obě ceny navrhují členové UHS na vyzvání výboru. O vítězi rozhoduje výbor UHS tajnou volbou. Pokud je na cenu navržen člen výboru, celého jednání o cenách včetně hlasování se neúčastní; cena mu však může být udělena.

5. Sjezd historiků umění

UHS v pravidelných, zpravidla tříletých intervalech pořádá sjezdy historiků umění, které jsou akcí celé odborné obce. Jejich přípravu, financování a organizaci zajišťuje výbor UHS ve spolupráci s přípravným a organizačním výborem sjezdu. Výbor UHS

1. připravuje obsahovou koncepci sjezdu přibližně šest měsíců po uplynutí sjezdu předchozího tak, že v Bulletinu UHS a hromadným mailem vyzývá celou odbornou obec k zaslání návrhů na tematické zaměření sjezdu budoucího

2. na základě obdržených návrhů tématu sjezdu, povinně obsahujících název a krátkou zdůvodňující anotaci, nechává na Valné hromadě UHS, bezprostředně následující po uplynulém sjezdu, hlasovat přítomné členy o sjednocujícím tématu budoucího sjezdu

3. po volbě tématu sjezdu vyzývá členy odborné obce k zasílání návrhů na tematické zaměření jednotlivých sekcí sjezdu

4. na základě obdržených návrhů sekcí sjezdu, povinně obsahujících název, anotaci a personální vedení, ustanovuje jednotlivé sekce a jmenuje jejich vedoucí

5. jmenuje přípravný výbor sjezdu, jehož členy jsou: předseda, dále další člen výboru UHS, tři členové UHS a vedoucí jednotlivých sekcí

Přípravný výbor sjezdu

1. vyhlašuje názvy a anotace jednotlivých sekcí a vyzývá odbornou obec k přihlašování příspěvků

2. posuzuje a vybírá zaslané návrhy příspěvků, sestavuje definitivní program sekcí i celého sjezdu. V případě sporu se o zařazení příspěvků v přípravném výboru hlasuje podle stejných pravidel jako při jednání výboru

3. přijetí nebo odmítnutí příspěvků oznamují na základě rozhodnutí celého přípravného výboru vedoucí jednotlivých sekcí, kteří však zároveň nesou hlavní odpovědnost za obsah sekcí a důsledně dbají na délku dodaných příspěvků. Vedoucí sekcí obdrží písemnou verzi příspěvků nejpozději šest týdnů před konáním sjezdu, takže mohou případně kvalitativně nevyhovující příspěvek odmítnout a vyzvat náhradníky k vypracování jejich příspěvku

4. stanovuje na základě vybraných příspěvků podrobný časový harmonogram sjezdu. V něm by se jednotlivé sekce měly překrývat jen minimálně, aby bylo možné navštívit co největší část programu

5. určuje v závislosti na místě konání sjezdu obsah odborné exkurze jako součásti programu sjezdu

6. společně s výborem UHS jmenuje organizační výbor sjezdu, který zajišťuje praktickou organizaci. Ekonomická rozvaha a veškeré smluvní závazky jsou plně v pravomoci předsedy UHS a hospodáře.

6. Bulletin UHS

UHS vydává vlastní periodikum Bulletin Uměleckohistorické společnosti (ISSN 0862-612X), které slouží k informování o činnosti UHS a o významných aktivitách oboru a jeho představitelů v ČR i v zahraničí. Bulletin vychází v tištěné a elektronické podobě zpravidla 2x ročně (v dubnu a listopadu). Vydávání zajišťuje 7 členná redakční rada, kterou na dobu svého tříletého funkčního období jmenuje Výbor z řádných i registrovaných členů, přičemž její 2 členové jsou členy Výboru. Předsedou redakční rady je zpravidla Předseda nebo Místopředseda výboru. Případnou odpovědnost za jednotlivé rubriky Bulletinu určuje předseda redakční rady. Jeden z členů reakční rady je usnesením redakční rady pověřen funkcí výkonného redaktora. Redakční radu svolává obvyklou komunikační formou zpravidla dva týdny předem její předseda, nebo z jeho pověření výkonný redaktor, a to zpravidla 3x ročně (na začátku roku a k uzávěrce obou čísel). V naléhavých případech může být redakční rada svolána na základě požadavku dvou jejích členů. Redakční rada určuje celkovou koncepci Bulletinu i konkrétní podobu jednotlivých čísel, vyjadřuje se ke grafické úpravě. Její členové ve spolupráci s dopisovateli z řad řádných i registrovaných členů UHS i s externími, popř. zahraničními spolupracovníky zajišťují obsahovou náplň, posuzují došlé příspěvky a společně rozhodují o jejich uveřejnění. Ve sporných případech se o uveřejnění hlasuje, rozhodnutí přijímá nadpoloviční většina přítomných členů redakční rady, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy redakční rady. Příspěvky v termínu uzávěrky čísel shromažďuje výkonný redaktor, který odpovídá za redakční i technickou přípravu a vytištění Bulletinu ve stanovených lhůtách. Aktuální zprávy se zpravidla uveřejňují elektronicky (web, e-mailová konference), a výběrově se dodatečně se přetiskují v Bulletinu.

7. Odborné sekce

V rámci UHS jsou ustaveny odborné sekce:

1. sekce památkové péče

2. sekce muzeí umění a galerií

3. sekce výuky dějin umění

O zřízení dalších potřebných sekcí rozhoduje výbor na základě návrhů členů UHS nebo vlastního uvážení, stejně o jejich zrušení. Sekce jsou zpravidla pětičlenné. Členy sekcí jmenuje výbor z řádných a registrovaných členů na dobu svého funkčního období; v případě potřeby mohou spolupracovat s ad hoc přizvanými dalšími členy UHS nebo dalšími experty. Jejich činnost řídí předseda, který je volen členy příslušné sekce. Pro jednání sekcí platí stejná pravidla jako pro jednání Výboru UHS. Činnost sekcí jejich předsedové průběžně koordinují s výborem UHS, stanoviska vzniklá z jejich aktivit podléhají projednání a schválení ve Výboru UHS a směrem k veřejnosti je poté tlumočí Předseda UHS nebo z jeho pověření předseda sekce.

8. Závěrečná ustanovení

1. Jednací a organizační řád vstupuje v platnost ode dne schválení Valnou hromadou

2. Změny a doplňky Jednacího a organizačního řádu musí schválit Valná hromada

3. Pojmy člen/členka atd. se uvádějí zástupně jen v mužském rodě.