Výbor UHS 2023–2026

Předsedkyně

PhDr. Anna Pravdová, Ph.D.

Anna Pravdová vystudovala dějiny umění na Karlově Univerzitě a na pařížské Sorbonně. Působí jako kurátorka Sbírky moderního umění Národní galerie Praha. Zabývá se výtvarným uměním 20. století se zaměřením na česko-francouzské kulturní vztahy, vztah výtvarného umění a literatury. V roce 2015 byla jako Fulbright Research Scholar 6 měsíců v Art Instiute of Chicago. Je autorkou či spoluautorkou řady publikací a výstav, např.: Zastihla je noc, Čeští výtvarní umělci ve Francii 1938–1945 (2009); Mně z toho nesmí zmizet člověk, Jan Křížek (1919–1985) (2013); Seňorita Franco a Krvavý pes. Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895–1967) (2015); Snící rebelka: Toyen (1902–1980) (2021); École de Paris a čeští umělci v meziválečné Paříži (2023).

e-mail: anna.pravdova@ngprague.cz

Místopředsedkyně

Mgr. Hana Buddeus, Ph.D.

Foto: Jan Faltus.

Hana Buddeus je členkou Centra pro výzkum fotografie a vědeckou pracovnicí Ústavu dějin umění AV ČR. Zabývá se průniky dějin fotografie, dějin umění 20. stol. a současného umění. Aktuálně je jednou z odborných řešitelek projektu „The Matrix of Photomechanical Reproductions: Histories of Remote Access to Art“. V rámci projektu „Josef Sudek a fotografická dokumentace umění“ (www.sudekproject.cz) mj. připravila k vydání publikaci Sudek a sochy (2020). Za knihu Zobrazení bez reprodukce? Fotografie a performance v českém umění 70. let 20. století obdržela v roce 2017 Cenu Josefa Krásy.

e-mail: buddeus@udu.cas.cz

Členky a členové výboru

Mgr. Šárka Belšíková

Foto: Tereza Hrubá.

Šárka Belšíková působí od roku 2009 v Muzeu umění Olomouc v oddělení moderního umění jako kurátorka sbírky kresby a Středoevropského fóra Olomouc. V letech 2005–2006 byla členkou realizačního týmu výstavy Karel IV. – císař z Boží milosti v Metropolitním muzeu v New Yorku a na Pražském hradě. Je autorkou monografie a výstavy malíře Miloslava Troupa v Obecním domě v Praze (2017–2018). Koordinovala největší mezinárodní projekt Muzea umění Olomouc Rozlomená doba 1908–1928 / Avantgardy ve střední Evropě (2018–2020) a byla spoluautorkou výstavy a publikace Posvátné umění v nesvaté době / české sakrální umění 1948–1989 (2022–2023). 

e-mail: belsikova@muo.cz

Mgr. Jan Galeta, Ph.D.

Jan Galeta vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zaměřuje se na evropskou architekturu 19. a 20. století, především pak ve spojení s tématy jako nacionalismus, propaganda, politika, reprezentace. Zajímá jej také sociologie umění a architektury a rovněž historiografie dějin umění. Působí jako odborný asistent a editor na Semináři dějin umění Masarykovy univerzity v Brně a jako spolueditor stojí za mnoha publikacemi (např. Architektura mezi myšlenou a skutečnosti, 2018, s M. Šolcem), je spoluautorem několika výstav o architektuře a autorem řady článků a knižních kapitol.

e-mail: galeta@phil.muni.cz

Mgr. Tadeáš Kadlec

Foto: Jitka Walterová.

Tadeáš Kadlec vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zaměřuje se na dějiny malířství a architektury 17. a 18. století. V současné době je studentem doktorandského programu ÚDU FF UK a ÚDU AV ČR, v. v. i. V rámci doktorského studia se věnuje problematice díla malíře Jana Petra Molitora (1702–1756). Působí také jako památkář se specializací na restaurování uměleckých děl a děl uměleckého řemesla (GnŘ NPÚ Praha).

e-mail: kadlec@udu.cas.cz

Anna Habánová, M.A., Ph.D.

Anna Habánová působí na katedře historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, kurátorsky se podílí na nově vznikající galerii NISA FACTORY. Dlouhodobě se věnuje umění německy hovořících výtvarných umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska a regionálnímu umění. Během svého působení v Oblastní galerii Liberec připravila nebo se podílela na řadě výstav doplněných publikacemi (2013, Mladí lvi v kleci; 2015 Na Sibiř!; 2016 Metznerbund; 2017 Paul Gebauer a řada dalších).

e-mail: anna.habanova@tul.cz

Mgr. Martina Hrabová, Ph.D.

Martina Hrabová působí na katedře dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se historií moderní architektury v přeshraničních souvislostech. V disertační práci se věnovala českým asistentům Le Corbusiera a vztahům tohoto architekta s Československem. Publikuje v domácích i zahraničních odborných časopisech a získala řadu prestižních stipendí, včetně grantu od Fulbrightovy nadace a Kanadského centra architektury v Montrealu. Její kniha Galaxie Le Corbusier (Artefactum 2021) získala v roce 2022 Cenu Josefa Krásy a nyní se připravuje její anglické vydání (Routledge 2024).

e-mail: martina.hrabova@upol.cz 

Mgr. Johanka Lomová, Ph.D.

Johana Lomová působí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Věnuje se poválečnému a současnému umění. V minulosti se podílela na organizaci 7. sjezdu historiků a historiček umění. Přispěla například do monografie věnované Jindřichu Chalupeckému (AVU 2023), výročního katalogu Galerie Jelení 2010–2020 (Centrum pro současné umění 2021), monografie Olgy Karlíkové (Sophistica Gallery 2020) nebo do sborníku věnovaného Mileně Bartlové s názvem Umění a revoluce (UMPRUM 2018).

e-mail: johana.lomova@umprum.cz

PhDr. Terezie Nekvindová, Ph.D.

Foto: Radek Dětinský.

Terezie Nekvindová působí ve Vědecko-výzkumném pracovišti Akademie výtvarných umění v Praze. Zabývá se především českým uměním od 60. let do současnosti, mj. problematikou média výstavy, dějinami kurátorství a československým výstavnictvím. Autorsky se podílela na publikacích Výstava jako médium. České umění 1957–1999 (s Pavlínou Morganovou a Dagmar Svatošovou, 2020), Stanislav Kolíbal. Former Uncertain Indicated (Dieter Bogner a Adam Budak eds., 2019) nebo Automat na výstavu. Československý pavilon na Expo 67 v Montrealu (Terezie Nekvindová, Daniela Kramerová a kol., 2017).

e-mail: terezie.nekvindova@avu.cz

PhDr. Milan Pech, Ph.D.

Milan Pech působí na Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se českým uměním 20. století, především jeho institucionálním fungováním (Topičův salon, Galerie Československého spisovatele) a socio-politickými souvislostmi. Autorsky se podílel na publikacích Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800–1960 (2019, Tomáš Winter a Pavla Machalíková eds.), Nové realismy. Moderní realistické přístupy na československé výtvarné scéně 1918–1945 (2019, Ivo Habán ed.) nebo Obrazy zášti. Vizuální projevy antijudaismu a antisemitismu v českých zemích (2021, Eva Janáčová ed.).

e-mail: milan.pech@ktf.cuni.cz

Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D

Foto: Štěpán Bartoš.

Marcela Rusinko (roz. Chmelařová) působí na Semináři dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se moderním a současným uměním, uměleckým sběratelstvím a trhem, provenienčním výzkumem pohybů uměleckých sbírek, především v komunistickém Československu, historií a současností institucionálních sbírek. Kromě dějin umění vystudovala ekonomii a filozofii; pracovala jako kurátorka veřejného muzea umění, novinářka na trhu s uměním a šéfredaktorka. Je autorkou publikací Richard Fremund (2014), Snad nesbíráte obrazy? Cesty soukromého sběratelství moderního umění v Českých zemích v letech 19481965 (2018) a souvisejících tematických studií.

e-mail: marcelarusinko@phil.muni.cz