Stanovy

Stanovy Uměleckohistorické společnosti

Čl. 1

Název, sídlo

Název: Uměleckohistorická společnost

(dále jen UHS)

Sídlo: Husova 4, 110 00 Praha 1

Čl. 2

Statut UHS

UHS je dobrovolnou, neziskovou, nezávislou, nepolitickou organizací osob působících v oboru dějin umění.

UHS je právnickou osobou.

Čl. 3

Cíl činnosti UHS

Cílem UHS je usilovat o rozvoj dějin umění a o jejich nejširší uplatnění, a to zejména v oblasti vědeckého

výzkumu, péče o památky, školské výuky, umělecké kritiky a galerijní a muzejní práce.

Cílem UHS je dále:

1. Zastupovat zájmy historiků umění v odborných a profesních otázkách,

2. Sledovat obsazování uměleckohistorických míst všech stupňů a dbát při tom o důsledné dodržování požadavku odbornosti včetně soudních znalců a další poradenské činnosti,

3. Trvat na obsazování míst cestou konkurzů při zachovávání všech platných předpisů a na tom, aby v konkurzních komisích byli historikové umění dostatečně zastoupeni.

Za tímto účelem UHS:

1. Sdružuje pracovníky v oboru dějin umění, a tak vytváří vědomí oborové pospolitosti.

2. Podle potřeby ustavuje odborné sekce, pracovní skupiny či komise, které se věnují specializovaným odborným zájmům nebo aktuálním problémům oboru.

3. Sama nebo v součinnosti s jinými institucemi pořádá sympozia, konference, kolokvia, semináře, diskuse, přednášky nebo jiné vhodné akce.

4. Informuje veřejnost o své činnosti přednáškami a publikováním v odborném, popř. denním tisku, nejlépe však vlastní tiskovinou, Bulletinem UHS.

5. Při rozvíjení své činnosti spolupracuje s AV ČR, vysokými a odbornými školami, muzei, galeriemi, ústavy památkové péče, dalšími odbornými institucemi a zájmovými spolky.

6. Spolupracuje s obdobnými společnostmi v zahraničí.

Čl. 4

Členství

1. Členem UHS mohou být fyzické osoby starší 18 let.

2. UHS přitom rozlišuje dvě formy členství:

a. řádný člen,

b. registrovaný člen.

3. Řádným členem UHS se může stát každá osoba aktivní v oboru dějin umění (český občan i cizinec), který absolvoval vysokoškolské studium příslušného směru, nebo se může prokázat odbornou činností v oboru.

4. Studenti dějin umění jsou při UHS evidováni po vyplnění přihlášky jako registrovaní členové s právem zúčastňovat se všech akcí a aktivit UHS. Řádnými členy se stávají podle následujícího bodu.

5. Členství vzniká podáním řádně vyplněné přihlášky a zároveň zaplacením zápisného a členského příspěvku za běžný rok. Členství eviduje a ve sporných případech o něm rozhoduje výbor UHS, proti jehož výroku je možno se odvolat k valné hromadě.

6. Členství zaniká:

a. úmrtím člena,

b. písemným prohlášením člena o vystoupení z UHS doručeným Výboru,

c. neplacením členských příspěvků v určené výši po dva roky bez uvedení závažných důvodů,

d. vyloučením. Člen může být z UHS vyloučen rozhodnutím Výboru, poruší-li obecně platné zásady etiky oboru nebo jedná-li v rozporu se Stanovami. Proti tomuto rozhodnutí se vyloučený člen může odvolat k valné hromadě.

7. Dokladem členství je členský průkaz UHS. Průkaz vydává a jeho platnost po zaplacení členského příspěvku za běžný rok potvrzuje pověřený pracovník nebo člen Výboru.

Čl. 5

Práva a povinnosti členů

Řádný člen má právo:

1. být informován o činnosti UHS, zejména o odborných a dalších akcích, které UHS pořádá nebo spolupořádá, a těchto podniků se účastnit,

2. volit a být volen do orgánů UHS,

3. podávat návrhy a hlasovat o návrzích podaných na Valné hromadě,

4. podat odvolání proti rozhodnutí o vyloučení z UHS.

Registrovaný člen má právo:

1. být informován o činnosti UHS, zejména o odborných a dalších akcích, které UHS pořádá nebo spolupořádá, a těchto podniků se účastnit,

2. podat odvolání proti rozhodnutí o vyloučení z UHS.

Člen má povinnost zejména:

1. dodržovat stanovy UHS,

2. respektovat usnesení a rozhodnutí Valné hromady, Výboru a Smírčí komise,

3. aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,

4. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,

5. pravidelně platit členské příspěvky,

6. aktivně hájit zájmy a dobré jméno UHS.

Čl. 6

Orgány UHS

Orgány UHS jsou:

1. Valná hromada,

2. Výbor.

Čl. 7

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem UHS.

2. Valnou hromadu tvoří všichni řádní členové UHS. Registrovaní členové se mohou účastnit jejího jednání a vystupovat v diskusi, nemají ale volební hlas.

3. Řádnou Valnou hromadu svolává výbor UHS nejméně jedenkrát ročně. Mimořádnou Valnou hromadu je výbor povinen svolat, jestliže je k tomu písemně vyzván 1/10 řádných členů.

4. Valná hromada zejména:

a. rozhoduje o přijetí a změnách stanov a Jednacího a organizačního řádu UHS,

b. v mezích stanov určuje činnost UHS,

c. rozhoduje o zásadních věcech hospodářské povahy,

d. volí 11 členů výboru UHS a bere na vědomí jmenování hospodáře,

e. rozhoduje o zrušení členství a odvolává členy Výboru a Hospodáře UHS neplní-li tito svépovinnosti,

f. stanovuje výši zápisného a členských příspěvků,

g. rozhoduje o zrušení UHS a způsobu majetkového vypořádání.

5. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina řádných členů UHS. Není-li usnášeníschopná, má předseda právo na místě svolat novou řádnou Valnou hromadu, jejíž jednání začíná o půl hodiny později a je usnášeníschopná tehdy, je-li přítomna alespoň jedna pětina řádných členů UHS.

6. Každý řádný člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí o změně stanov a přijetí nebo změně Jednacího a organizačního řádu UHS je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny přítomnýchřádných členů. Rozhodnutí o zrušení UHS je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina všech řádných členů.

Čl. 8

Výbor

1. Výbor UHS je výkonným orgánem UHS, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě. Výbor řídí činnost UHS, pokud to není vyhrazeno Valné hromadě.

2. Výbor má 11 členů.

3. Členem výboru lze být pouze dvě po sobě následující volební období. Před případným dalším zvolením musí následovat cezura alespoň jednoho období.

4. Členství ve výboru vzniká volbou ze všech řádných členů na valné hromadě.

5. Hospodáře, který spravuje finanční prostředky UHS, jmenuje výbor z řádných členů UHS Jeho funkční období je shodné s funkčním obdobím Výboru. Hospodář má povinnost účastnit se jednání Výboru, při nichž má poradní hlas. Výbor jej může odvolat, pokud komise Výborem jmenovaná z řádných členů UHS zjistí nesrovnalosti ve vedení hospodaření. Komisi musí Výbor jmenovat na výzvu jakéhokoli řádného člena UHS.

6. Výbor svolává Předseda, v jeho nepřítomnosti Místopředseda, a to vždy v případě potřeby, zpravidla 10x v roce.

7. Výbor zejména:

a. volí ze svých členů Předsedu, Místopředsedu a Tajemníka, jmenuje Hospodáře

b. koordinuje činnost UHS

c. svolává Valnou hromadu

d. vypracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady

e. ve sporných případech rozhoduje o přijetí za člena UHS

f. na žádost členů ustavuje pětičlennou smírčí komisi

g. předkládá VH Výroční zprávu Výboru

8. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů

9. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

10. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 1 roku nesejde usnášeníschopná Valná hromada, přebírá její pravomoci výbor na dobu nezbytně nutnou ke svolání usnášeníschopné Valné hromady.

11. Výbor, jakožto volený orgán oboru, je oprávněn volit ze všech řádných členů UHS členy Národního komitétu dějin umění (tj. české zástupce v Mezinárodním komitétu dějin umění), s nímž koordinuje svou činnost.

Čl. 9

Předseda

1. Předseda naplňuje rozhodnutí výboru a zastupuje UHS navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí předsedy stanoví výbor na základě Jednacího a organizačního řádu UHS.

2. Předsedu volí Výbor UHS zpravidla na svém prvním zasedání po volbě nového Výboru.

3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí výboru, vedení účetní evidence a plynulý chod UHS.

4. Předseda připravuje podklady pro jednání Výboru UHS.

5. Předseda může zmocnit též jiné členy Výboru, popř. jiné řádné členy UHS, aby v rozsahu, jejž určí, UHS zastupovali a jednali jeho jménem. Zmocnění musí být provedeno před svědky – členy Výboru a zaneseno v zápise z jednání Výboru. Osoby takto zmocněné se podepisují za sdružení s dodatkem, vyjadřujícím jejich zmocnění (“v zastoupení”).

6. Místopředseda přebírá pravomoci předsedy ad hoc v situacích, kdy Předseda krátkodobě nemůže svou funkci vykonávat. Převzetí pravomocí na dobu delší než dva týdny musí být odsouhlaseno Výborem a zaneseno v zápise z jeho jednání.

Čl. 10

Zásady hospodaření

1. UHS může hospodařit s movitým i nemovitým majetkem.

2. Majetek může být užit a poskytnut pouze pro účely odpovídající cílům UHS.

3. Zdroji majetku jsou zejména:

a. dary a příspěvky právnických a fyzických osob

b. příjmy vyplývající z vlastní činnosti

c. zápisné a členské příspěvky

d. granty a dotace

e. odkazy a dědictví

4. Za hospodaření odpovídá Hospodář (čl. 8/5 těchto Stanov), který každoročně předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní uzávěrky.

Čl. 11

Zánik UHS

UHS zaniká:

1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí Valné hromady,

2. rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR.

3. Zaniká-li UHS dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

UHS vydává na základě rozhodnutí Valné hromady Jednací a organizační řád UHS, upravující podrobnosti jejího fungování.

V Praze dne 25. května 2010