Sekce UHS

Sekce pro ochranu památek

Sekce pro ochranu památek vznikla roku 2000 v souvislosti s množícími se problémy v oblasti péče o památky a s ohrožením uměleckých a architektonických děl dosud opomíjených epoch (19. století, moderní architektura atd.). Transformace státní památkové péče v souvislosti se zánikem okresních úřadů, vznikem úřadů krajských a s přenesením výkonných kompetencí na pověřené obce druhého a třetího stupně v roce 2003, představovala z tohoto pohledu další podnět k prohloubení činnosti sekce. Jejím úkolem se stalo upozorňování na střety zájmů mezi ochranou kulturního dědictví a ekonomicky hypertrofovanými aktivitami různého druhu, ať již se jednalo o celkové přestavby a ničení urbanistické struktury v historických jádrech našich sídel, demolice památkově hodnotných objektů a jejich areálů, ničení či vývoz movitého kulturního dědictví apod.

Základní sledovaná témata:

  • sekce věnuje pozornost právním aspektům ochrany památek. Připravované novelizace a nové právní normy představují důležitý nástroj pro další fungování památkové péče. Členové UHS spolupracují na podobě připravovaných materiálů, připomínkují je a zároveň dbají na to, aby nedošlo k oslabení pozice památkové péče nebo dokonce k devalvaci památkových hodnot v důsledku nekvalitních nebo záměrně kontraproduktivních právních kroků
  • sekce se vyjadřuje ke konkrétním závažným památkovým kauzám s cílem bránit ohrožené památkové hodnoty před jejich exploatací a ničením, se záměrem poukazovat na obecnější trendy v oblasti ochrany památkového dědictví
  • sekce za své důležité poslání považuje sledování a prezentaci výsledků činnosti památkové péče a monitorování stavu památek v kulturních centrech i regionech
  • snaží se vytvářet prostor pro širokou kvalifikovanou diskusi na téma uplatňovaných principů oboru, v níž mohou vystupovat jak historici umění, památkáři, architekti, tak zástupci obcí a investorů
  • sleduje uplatnění historiků umění ve struktuře památkových orgánů všech stupňů, komplexní vzdělávání pracovníků těchto institucí ve všech sférách zájmu památkové péče a zároveň prosazování profesního hlediska našeho oboru. Problematika kvalifikace památkářů, jejich vztah k jednotlivým profesím a oborům z tohoto pohledu představuje jednu z klíčových otázek současnosti
  • Sekce spolupracuje s dalšími profesními organizacemi, vědeckými ústavy a univerzitními pracovišti zejména v případě stanovisek k zásadním aktuálním otázkám týkajících se oblasti památkového dědictví a státní památkové péče.

Sekce galerií a muzeí

Galerijní sekce Uměleckohistorické společnosti se snaží vytvářet předpoklady pro aktivní zapojení výboru UHS do kauz z oblasti galerijní a muzejní praxe. Jejími členkami jsou zaměstnankyně galerijních institucí zřizovaných státem, krajskými úřady, či městem Prahou. Členkou je ovšem také představitelka soukromé galerie zaměřené na současné umění (Zuzana Štefková z galerie C2C). Galerijní sekce připravuje pro výbor Uměleckohistorické společnosti podklady pro zaujetí stanoviska k různým závažným problémům svázaným s fungováním galerijních a muzejních institucí.

Umožňuje fungování Uměleckohistorické společnosti jako iniciátora, či účastníka odborné diskuse v případech, kdy dochází k selhávání zřizovatele galerijní instituce jako garanta úspěšné odborné činnosti.

Galerijní sekce vytváří předpoklady pro to, aby Uměleckohistorická společnost mohla zřizovateli nabídnout a v případě zájmu poskytnout kompetentní poradní servis v oblasti odborného chodu galerijních institucí.