Dopis řediteli Národní galerie v Praze ve věci uzavírání expozic (27.6.2019)

Výbor UHS se 27.6.2019 dopisem obrátil na ředitele Národní galerie v Praze ve věci zavírání stálých expozic této instituce zejména v souvislosti s chystaným uzavřením expozice ve Šternberském palácí, kdy zároveň není jisté, že skutečně v tuto chvíli dojde k rekonstrukci budovy. Odpověď současného ředitele galerie Ing. Ivana Morávka, MBA najdete v příloze.

V Praze dne 27. 6. 2019

Vážený pane inženýre,

Uměleckohistorická společnost obdržela v poslední době několik podnětů týkajících se možného dalšího uzavírání kmenových expozic Národní galerie v Praze (NG).  Jak je Vám pravděpodobně známo, zrušila NG v posledních dvou letech dlouhodobé expozice mimoevropského umění (palác Kinských), umění 19. století (Salmovský palác) a manýristického a barokního umění, uměleckého řemesla a militarií ve Schwarzenberském paláci. Nyní reálně hrozí i uzavření Šternberského paláce s kolekcí děl evropských mistrů od antiky do závěru baroka. Současně se má připravovat pro Schwarzenberský palác nová expozice „Old Masters“, která by měla sloučit do jednoho celku umělecké památky raného novověku z českých zemí a artefakty různých evropských škol. Stávající expozice ve Šternberském paláci by zanikla (její definitivní uzavření se údajně plánuje již na polovinu letošního září) a sám palác by se uzavřel veřejnosti na neurčito.

Technický stav Šternberského paláce si nepochybně vyžaduje generální rekonstrukci, k té však zatím neexistují ani administrativní, ani materiální předpoklady. Tento palác navíc byl historickým sídlem právní předchůdkyně NG, Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění, a jako takový má i důležitou symbolickou hodnotu. Stěžejní expozice starého evropského umění, jediná svého druhu v našem státě, představuje mimo jiné důležitý prostor pro výuku studentů dějin umění a příbuzných oborů. Rušení expozic NG má již nyní za následek, že několika ročníkům posluchačů vysokých škol (a nejen jim) je znemožněno setkávat se s originály nejvýznamnějších děl chovaných ve sbírkách galerie. Uzavření Šternberského paláce, plánované na začátek nového akademického roku, bude vnímáno ze strany akademické veřejnosti jako politováníhodné selhání současného managementu NG. Takovýto trend není v souladu s posláním Národní galerie, tím spíše, že své expozice starého umění a uměleckého řemesla systematicky uzavírá rovněž Moravská galerie v Brně.

Projekt expozice „Old Masters“ pro Schwarzenberský palác je odbornou veřejností vnímán jako problematický. Důsledkem jeho realizace by bylo mj. rozptýlení a marginalizování kmenových sbírkových souborů včetně systematicky budovaného fondu barokního umění v Čechách a evropsky významné estenské kolekce. K podobným konceptům, založeným na vzájemném přiřazování uměleckých děl z různých kulturních okruhů podle vnějškové podobnosti (ikonografie, kompozice aj.) sahají jinde jen muzea, jimž omezené sbírkové fondy neumožňují vybudovat reprezentativní soubory umění jednotlivých teritoriálních škol. Pro ústřední sbírku státu není takovýto přístup, který kurátoři v zahraničí navíc již většinově opouštějí, ani vhodný, ani důstojný. Bude třeba zvážit i zbytečné finanční výdaje, neboť expozice „Old Masters“ by byla v blízké budoucnosti z uvedených důvodů pravděpodobně opět deinstalována. Fyzickému riziku budou v souvislosti s opakovaným transportem a instalací vystavena klíčová umělecká díla, z nichž mnohá navíc ani nejsou státním majetkem a NG je spravuje v režimu zápůjček (Gossaert, Rubensova plátna z kostela sv. Tomáše).

Vážený pane inženýre, Uměleckohistorická společnost má plnou důvěru v to, že Vaše vedení NG se vystříhá unáhlených nevratných kroků, spojených s neuváženými finančními výdaji a odborně obtížně obhajitelnými výstupy. K eventuálnímu uzavření Šternberského paláce a k tvorbě nové expozice v paláci Schwarzenberském by mělo dojít teprve po důkladné – i externí – oponentuře libret a po odpovědném zvážení finančních dopadů (rekonstrukce budovy, stavba krátkodobé expozice, konzervátorská rizika, snížení návštěvnosti). Jak o termínu uzavření Šternberského paláce, tak o vybudování expozice ve Schwarzenberském paláci by však v každém případě mělo rozhodnout až budoucí vedení Národní galerie v Praze na základě jím připravené a zřizovatelem schválené nové koncepce rozvoje organizace.

S pozdravem

PhDr. Radim Vondráček

předseda Uměleckohistorické společnosti

Odpověď Ing. Ivana Morávka, MBA, ředitele Národní galerie v Praze, z 23. 7. 2019