Stanovisko UHS k výběrovému řízení na generálního ředitele Národní galerie v Praze (9.8.2019)

Výbor Uměleckohistorické společnosti v návaznosti na předchozí jednání s Ministerstvem kultury ČR reaguje s podivem na poslední kroky bývalého ministra kultury Antonína Staňka v jeho funkci, zvláště pak na jím vypsané výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie v Praze.

V rozporu se závazkem, o němž jednal se zástupci odborné veřejnosti včetně UHS, ministr přistoupil narychlo k tomuto rozhodnutí, aniž by nejprve svolal jím avizovaný a sestavovaný poradní sbor, který měl předem formulovat zadání výběrového řízení, navrhnout složení výběrové komise a její jednací řád i prodiskutovat širší otázky postavení, financování a rozvoje Národní galerie. Na tyto nutné předpoklady kvalitního výběrového řízení upozornila UHS ve svých předchozích stanoviscích předaných ministerstvu a k těmto požadavkům se ministr sám přihlásil. Je udivující, že s reprezentací uměleckohistorické obce nebyly zatím projednány návrhy na členy výběrové komise, o jejímž složení a ustavení ani nebylo nic oznámeno. Výbor UHS opětovně apeluje na Ministerstvo kultury, aby konkurzní komise pro výběr generálního ředitele byla složena z uznávaných historiků umění, odborníků se znalostí muzejní a galerijní praxe a zástupců klíčových profesních organizací a institucí oboru dějin umění. Národní galerie v Praze je vrcholnou kulturní institucí pečující o národní kulturní poklad a z tohoto důvodu očekáváme, že k přípravě výběrového řízení na generálního ředitele bude přistoupeno s plnou vážností a že stávající dočasné vedení ministerstva neučiní jakékoli kroky, které by kvalitní průběh konkurzního řízení v budoucnu ohrozily.