Klášter sv. Gabriela v Praze

Výzva UHS řediteli České pošty ve věci kláštera sv. Gabriela v Praze na Smíchově (6.9.2019)

Předseda UHS se na popud výboru obrátil na generálního ředitele České pošty ve věci ochrany památkových hodnot a prodeje někdejšího kláštera sv. Gabriela v Praze na Smíchově. Celoevropsky významná památka beuronského umění bohužel nadále chátrá za přihlížení České pošty, která ji spravuje. Na dopis jsme odpověď nedostali. Na aukci dne 19.9. nebyl areál kláštera prodán, takže tato výzva je nadále aktuální a situaci kolem někdejšího kláštera bude výbor UHS pozorně sledovat i v budoucnu.

V Praze dne 6. 9. 2019

Vážený pane generální řediteli,

jménem Uměleckohistorické společnosti (UHS) se na Vás obracíme ve věci ochrany a dalšího rozvoje kulturní památky klášter sv. Gabriela (Praha 5, Holečkova 10).

Objekt kláštera byl určen majetkem státu podle § 2 odst. 8 zákona č. 77/1997, konkrétně je ve vlastnictví České pošty, s. p. (dále jen Česká pošta). S obavami však sledujeme dlouhodobé zanedbávání údržby areálu, která vede k postupné devastaci objektu. V havarijním stavu je rovněž původní střešní krytina klášterního kostela, což vede k poškozování historicky a umělecky hodnotných nástěnných maleb.

Uvítali jsme proto, že z iniciativy Nadačního fondu Malakim mělo být na podzim tohoto roku přistoupeno alespoň k základní sanaci ohrožených maleb v kostele. Restaurátorské práce měly být provedeny Ateliérem restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) pod vedením jeho vedoucího pedagoga doc. MgA. Adama Pokorného, Ph.D., což samo o sobě mělo zaručit vysokou odbornou úroveň zásahu. Vzhledem k tomu, že Nadační fond Malakim přislíbil uhradit AVU veškeré náklady, předpokládali jsme, že ochraně cenných maleb, které tvoří důležitou hodnotu klášterního areálu, nestojí nic v cestě.

Bohužel jsme se dozvěděli, že Česká pošta přes svůj prvotní souhlas nabídku fondu Malakim a AVU nakonec odmítla. Jsme velmi znepokojeni touto situací, kdy vlastník nejenže z vlastní iniciativy nepřistupuje alespoň k nejnutnějším opravám, nýbrž je i znemožňuje provést kvalifikovanými odborníky. To vše se děje v prostorách kulturní památky, která je v českém i evropském kontextu ojedinělou a vysoce kvalitní realizací Beuronské umělecké školy. Rádi bychom proto znali důvody, které vedly Českou poštu k odmítnutí nabízené pomoci ze strany Nadačního fondu i AVU.

V souvislosti s připravovaným prodejem objektu, o nějž usilujete formou prodejní aukce, Vás dále žádáme, abyste pečlivě zvážili formu tohoto prodeje tak, aby mohly být mimořádné památkové hodnoty tohoto objektu zachovány i do budoucna. U takto výjimečné památky, která je unikátní i z mezinárodního hlediska (představuje jedinou větší komplexně zachovanou ukázku umění Beuronů), by především mělo být hledáno využití odpovídající jejímu statutu kulturní památky. Věříme, že zhoršující se stav klášterního areálu ve vlastnictví České pošty Vám není lhostejný. Za Uměleckohistorickou společnost Vám nabízíme veškerou možnou součinnost při snaze o záchranu nesporných uměleckých hodnot bývalého kláštera sv. Gabriela.

S pozdravem

PhDr. Radim Vondráček

předseda Uměleckohistorické společnosti