Archiv štítku: Clam-Gallasův palác

Kolokvium k obnově Clam-Gallasova paláce

Ve čtvrtek 11. 1. 2024 v přednáškovém sále Národního technického muzea proběhne odborné kolokvium, které se vrátí ke kontroverzím nedávné obnovy Clam-Gallasova paláce v Praze. Důležité otázky týkající se tohoto důležitého zásahu budou prodiskutovány specialisty, nominovanými Uměleckohistorickou společností, Klubem Za starou Prahu a Národním památkovým ústavem. Zasedání proběhne za podpory univerzitních kateder a dalších pracovišť, které zajišťují vzdělávání historiků umění, památkářů i restaurátorů, stejně jako Národního památkového ústavu a Národního technického muzea. Všichni zájemci jsou srdečně zváni k účasti. Pro ty, kteří nebudou moci být přítomni fyzicky, bude zajištěn i online přenos.

Pokračování textu Kolokvium k obnově Clam-Gallasova paláce

Znehodnocení Clam-Gallasova paláce

Martin Krummholz
(Historik umění ­– Univerzita Palackého v Olomouci)

Osudům Clam-Gallasova paláce a jeho dávných majitelů se jako historik umění věnuji více než 20 let. K pozdějšímu diplomnímu tématu mě přivedlo mé někdejší pracovní působení v Archivu hlavního města Prahy, který zde do roku 2017 sídlil. Tehdy jsem měl jedinečnou možnost celý palác poznat doslova od sklepů až po půdy.

Pokračování textu Znehodnocení Clam-Gallasova paláce

K obnově pláště Clam-Gallasova paláce

Petr Macek
(Historik umění a architektury – Ústav pro dějiny umění FF UK)

Kompletní obnova fasád Clam-Gallasova paláce vzbudila silnou a zejména různorodou reakci.[1] Zaujala nejen odborníky, ale i širokou veřejnost. Bezesporu se zde setkáváme se zásadní proměnou jedné z nejvýraznějších barokních staveb; nepřehlédnutelným dílem předního evropského architekta Johanna Bernarda Fischera von Erlach a sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Objekt je pro své kvality významný nejen pro pražskou památkovou rezervaci, zařazenou do seznamu UNESCO, ale i pro celou Evropu. Bez přílišné nadsázky se jedná o jedno z nekvalitnějších uměleckých děl na území našeho státu vůbec. Proto musí být jakýkoli zásah sledován s nejvyššími nároky a důrazem kladeným na vše, od neustálého vnímání celku až po nejmenší detaily. Zde není rozhodně žádné místo pro jinak vítané pokusy, zkoušky a ověřování nových metod. Úcta a respekt před objektem vpravdě světového významu musí být určující.

Pokračování textu K obnově pláště Clam-Gallasova paláce

Probíhající změna diskurzu památkové péče? Poslední obnova portálů Clam-Gallasova paláce v Praze a její výsledek

Viktor Kovařík
(Historik umění a památkář)

Restaurátorská obnova sochařské výzdoby obou portálů Clam-Gallasova paláce byla dokončena v roce 2022 restaurátorem René Tikalem. Památkový dohled prováděli za NPÚ ÚOP v Praze Jan Maloušek a Petra Hoftichová, za Odbor památkové péče Magistrátu hl. města Prahy Vladislava Pošvová. Restaurování bylo součástí celkové rekonstrukce paláce prováděné podle projektu firmy Arpema Petra Malínského. Restaurátorské práce na portálech probíhaly dle schválených podkladů – nejprve podle restaurátorského průzkumu a záměru René Tikala z roku 2019 a posléze podle až v průběhu obnovy vznikajících doplňujících materiálů. Co se vlastně se sochařskou výzdobou M. B. Brauna u dvojice portálů při této obnově stalo a v čem jsou poslední restaurování a jeho výsledek odlišné než všechna předchozí, se pokusíme nastínit v následujícím textu.

Pokračování textu Probíhající změna diskurzu památkové péče? Poslední obnova portálů Clam-Gallasova paláce v Praze a její výsledek

Nástěnné malby Carla Innocenza Carloniho ve schodišti Clam-Gallasova paláce v Praze?

Jana Zapletalová
(Historička umění – Univerzita Palackého v Olomouci)

Nástěnné malby Carla Innocenza Carloniho (1686–1775) v Clam-Gallasově paláci v Praze patří i v mezinárodním kontextu mezi významná díla tohoto malíře a těší se velké známosti stejně jako celý palác, který se kvalitou architektury a velkoryse pojaté interiérové výzdoby řadí k nejvýznamnějším barokním šlechtickým sídlům Evropy.

Pokračování textu Nástěnné malby Carla Innocenza Carloniho ve schodišti Clam-Gallasova paláce v Praze?

Dopis ministru kultury ve věci rekonstrukce Clam-Gallasova paláce

Výbor UHS se kriticky vyjádřil k různým aspektům nedávné rekonstrukce Clam-Gallasova paláce v Praze. Profesor Rostislav Švácha, předseda UHS, v této věci oslovil Martina Baxu, ministra kultury ČR dopisem z 29. dubna 2023.

Pokračování textu Dopis ministru kultury ve věci rekonstrukce Clam-Gallasova paláce