Valná hromada UHS 2023

Letošní valná hromada UHS se uskuteční v úterý 23. května 2023 v nové budově UMPRUM, Mikulandská 134/5, Praha 1 – Nové Město.

Registrace účastníků začíná od 9:00 h, začátek programu v 9:30 h. V případě, že valná hromada nebude v uvedený čas usnášeníschopná, posouvá se začátek na 10:00.

Program

9:00 registrace, platba příspěvků a prodloužení členství

9:30 – 12:00 spolkový program
Výroční zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření
Vyhlášení Baderova stipendia
Udělení Ceny Josefa Krásy: Adrien Palladino, laudatio Ivan Foletti
Udělení Ceny Uměleckohistorické společnosti: Antonín Dufek, laudatio Hana Buddeus a Petra Trnková
Hlasování o tématu Sjezdu historiků a historiček umění 2024
Volba nového Výboru UHS

13:30 – 16:00 odborný program – diskuzní odpoledne

Popularizace dějin umění

Debata o tom se zaměří na otázky, proč vůbec chceme dějiny umění popularizovat, čeho tím zamýšlíme dosáhnout, jaké pro to používáme metody. Pominout by neměla ani doklady ohlasu našeho popularizačního úsilí. Nepůjde nám jen o výklady o našem oboru, ale také o výklady uměleckých děl, jaká popularizujeme co nejsrozumitelněji, a přece se při tom snažíme používat klasickou i progresivní uměleckohistorickou metodologii.

Účast na odpoledním programu přislíbili Richard Biegel, Petra Lexová, Eva Novotná, Jiří Roháček a Jitka Šosová.

Členy Uměleckohistorické společnosti i její příznivce srdečně zveme!


Odpolední odborný program je věnován tématu Popularizace dějin umění. Debata o tom se zaměří na otázky, proč vůbec chceme dějiny umění popularizovat, čeho tím zamýšlíme dosáhnout, jaké pro to používáme metody. Pominout by neměla ani doklady ohlasu našeho popularizačního úsilí. Nepůjde nám jen o výklady o našem oboru, ale také o výklady uměleckých děl, jaká popularizujeme co nejsrozumitelněji, a přece se při tom snažíme používat klasickou i progresivní uměleckohistorickou metodologii.

Odrazovým můstkem našich úvah se mohou stát zprávy o tzv. univerzitních extenzích, tj. přednáškách pro široké publikum, které podle vzoru anglického vysokého školství od roku 1898 pronášeli profesoři Univerzity Karlovy, například Otakar Hostinský (viz jeho spis O socializaci umění, 1903), dále poznatky o tzv. umělecké lidovýchově (Volksbildung, Kunstpedagogik), v Německu pozdního 19. století spjaté s osobnostmi Alfreda Lichtwarka nebo Richarda Muthera, anebo úvaha Jana Patočky Platón a popularizace z časopisu Kvart 1934. Počítáme zatím s aktivní účastí zkušeného popularizátora a koeditora knihy Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě UK (2020) Richarda Biegela, organizátora cyklu Dějiny umění tváří v tvář Jiřího Roháčka, pracovnice edukačního oddělení Národní galerie Evy Novotné nebo Jitky Šosové, která ve své dizertaci rozebírá proměny učebnic výtvarné výchovy.