Iluminované rukopisy z Olomouce a Kroměříže

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci vydává monumentální katalog středověkých iluminovaných rukopisů ze dvou severomoravských sbírek, jehož autorem je doc. Ing. Pavol Černý, Dr., vědecký pracovník Katedry dějin umění FF UP.

Pavol Černý, Středověké a raně novověké iluminované rukopisy ve sbírkách Olomouce a Kroměříže I-II, Olomouc [Univerzita Palackého] 2020

Dvousvazková publikace poprvé uceleně představuje středověké iluminované rukopisy přechovávané v různých institucích v Olomouci a Kroměříži (zejména v arcibiskupské knihovně v zámku v Kroměříži, dále pak v Zemském archivu, Okresním archivu, Vědecké knihovně a Vlastivědném muzeu v Olomouci). Převážná většina iluminovaných rukopisů byla získána a shromážděna zásluhou olomouckých biskupů a arcibiskupů. Publikace přináší vědecké zpracování celkově 236 katalogových položek, představujících iluminované rukopisy vzniklé v časovém rozmezí zhruba od konce 9. do první poloviny 16. století a svou proveniencí zastoupených především z českých zemí, dále z okolních oblastí dnešního Rakouska a Německa, Francie nebo Itálie. První svazek poskytuje texty, druhý svazek obrazové přílohy.


Two-volume publication presents for the first time medieval illuminated manuscripts, located in several institutions in Olomouc and Kroměříž (especially in archiepiscopal library in the chateau Kroměříž, further also in Provincial Archive, Research Library, District Archive and Regional Museum in Olomouc). The major part of illuminated manuscripts was obtained and collected by the bishops and archbishops of Olomouc. The publication includes scientific elaboration in all of 236 catalogue entries, presenting illuminated manuscripts executed between late 9th century and first half of 16th century. These manuscripts were executed mainly in the Czech Lands, some of them were executed in the regions of contemporary Austria, Germany, France or Italy. First volume includes text, second volume includes pictorial attachments.

Pavol Černý, Středověké a raně novověké iluminované rukopisy ve sbírkách Olomouce a Kroměříže I-II, Olomouc [Univerzita Palackého] 2020, 1100 s., ISBN 978-80-88304-33-3

(JZ)