Obrazy nenávisti | Imagery of Hatred

Jakub Hauser a Eva Janáčová z Ústavu dějin umění AV ČR připravili k vydání kolektivní publikaci, věnovanou vizuálním formám antisemitismu v Evropě. Kniha vychází v těchto dnech zároveň česky a anglicky v nakladatelstvích Artefactum a De Gruyter. Jedná se o výstup projektu Obraz nepřítele. Vizuální projevy antisemitismu v českých zemích od středověku po současnost, č. DG18P02OVV039, financovaného z programu NAKI II Ministerstva kultury České republiky (2018–2021).

Jakub Hauser – Eva Janáčová (edd.), Obrazy nenávisti. Vizuální projevy antisemitismu ve střední Evropě, Praha [Artefactum] 2020

Texty: Jan Dienstbier, Michal Frankl, Jakub Hauser, Eva Janáčová, Petr Karlíček, Iwona Kurz, Julia Secklehner, Blanka Soukupová, Zbyněk Tarant, Daniel Uziel a Daniel Véri

Kolektivní monografie Obrazy nenávisti přináší jedenáct studií zabývajících se vizuálními projevy antijudaismu a antisemitismu ve střední Evropě od středověku po současnost. Publikace na základě dosud převážně neznámých materiálů hledá z různých perspektiv odpovědi na otázku, jaká byla role vizuality v rozvoji antisemitských nálad a v politických agendách podněcujících nenávist vůči Židům. Pole vizuálního antijudaismu a antisemitismu bylo a je velmi široké: od stereotypních zobrazení, které mohou své poselství skrývat za humoristickými obsahy, po jasně formulované útoky s cílem eskalovat nenávist vůči imaginárnímu kolektivnímu nepříteli – v obou případech s cílem vyloučit Židy z pomyslně monolitické majoritní společnosti a upevnit dělicí linii na „my“ a „oni“. Přes tematickou a metodologickou různorodost nabízí kniha souhrnnou představu o fenoménu vizuálního antijudaismu a antisemitismu a poskytuje bohatý komparativní materiál pro celý středoevropský region.

Author information: Jakub Hauser and Eva Janáčová, Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic.

Jakub Hauser – Eva Janáčová, Obrazy nenávisti. Vizuální projevy antisemitismu ve střední Evropě, Praha [Artefactum] 2020, 271 s., ISBN: ISBN 978-80-88283-45-4


Jakub Hauser – Eva Janáčová (edd.), Visual Antisemitism in Central Europe. Imagery of Hatred, Berlin – Boston [De Gruyter Oldenbourg] 2021

Texts by: Jan Dienstbier, Michal Frankl, Jakub Hauser, Eva Janáčová, Petr Karlíček, Iwona Kurz, Julia Secklehner, Blanka Soukupová, Zbyněk Tarant, Daniel Uziel and Daniel Véri

In eleven contributions, Visual Antisemitism in Central Europe, Imagery of Hatred deals with visual manifestations of antisemitism in Central Europe from the Middle Ages to the present day. The publication, which presents heretofore largely unknown materials, seeks responses from diverse perspectives to the question of the role of visuality in the development of antisemitic moods and political agendas that encouraged hatred towards Jews. The scope of visual anti-Judaism and antisemitism always was and still is very wide: from stereotypical depictions that can conceal an underlying message through humorous content, to clearly formulated assaults that aim to escalate animosity towards an imaginary collective enemy. The goal in both these cases is the exclusion of Jews from the majority society imagined as a monolithic whole, and the reification of a dividing line between “us” and “them”. With its wide thematic and methodological range, this book offers a comprehensive image of the phenomenon of visual anti-Judaism and antisemitism and provides rich comparative material for the entire Central European region.

Jakub Hauser – Eva Janáčová (edd.), Visual Antisemitism in Central Europe. Imagery of Hatred, Berlin – Boston [De Gruyter Oldenbourg] 2021, ISBN 978-3-11-061607-1

For more information about the English version, please see HERE

(MM)