Stanovisko k rodnému domu malíře Jana Zrzavého (19.11.2020)

Výbor Uměleckohistorické společnosti (UHS) vyjadřuje znepokojení nad posledním vývojem vztahů mezi vedením obce Okrouhlice a Spolkem Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého, z.s. Pokud je nám známo, tyto vztahy až do začátku roku 2020 probíhaly ku prospěchu obou stran i široké kulturní veřejnosti ve smyslu partnerské smlouvy, na jejímž základě měly spolek a obec spolupracovat na vybudování památníku Jana Zrzavého v bývalé škole, tj. rodišti jednoho z nejvýznamnějších českých malířů 20. století.

Tento památník, jehož otevření se původně plánovalo na 130. výročí umělcova narození, neměl být pouze připomínkou největšího z okrouhlických rodáků, ale současně i živým kulturním a společenským centrem obce. Právě tato obec, jmenovitě starosta Ing. Lubomír Pospíchal, však od deklarovaných záměrů odstoupila. Způsobem, který není mezi slušnými lidmi obvyklý, starosta nejprve zamezil Spolku Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého, z.s., uskutečnit v budově plánované akce a posléze jeho představitelům odepřel vstup do budovy, kterou obec vzápětí pronajala komerčnímu subjektu jakožto skladiště. Následně pak Okrouhlice jednostranně vypověděla partnerskou smlouvu. Její představitelé dokonce zamítli nabídku spolku na odkoupení budovy a odmítli dále jednat nejen se zástupci spolku, ale též s představiteli státních institucí, konkrétně s náměstkem ministra kultury a s ředitelkou Národního památkového ústavu.

Výbor UHS považuje za nutné vyslovit jednoznačnou morální podporu Spolku Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého, z.s., který v tomto případě považuje za nositele oprávněných zájmů celé kulturní veřejnosti a jemuž současně nabízí poradní a komunikační spolupráci. Je smutné, jestliže v době, kdy si připomínáme 130. výročí narození Jana Zrzavého, musíme být svědky toho, že vedení obce, kterou umělec svým dílem tolik proslavil, se staví k jeho památce způsobem svědčícím o absenci elementárních kulturních návyků. Doufáme proto, že když už ne Ing. Lubomír Pospíchal, tedy alespoň jeho nástupci v úřadě se začnou chovat k odkazu velkého malíře odpovědně a civilizovaně, aby se Okrouhlice v budoucnu mohla opět stát místem setkávání milovníků díla Jana Zrzavého bez hořké pachuti nekompetence a omezenosti lokální samosprávy.

V Praze dne 19. listopadu 2020

Ve velké úctě

prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.,
předseda Uměleckohistorické společnosti

Mgr. Anežka Mikulcová,
jednatelka Uměleckohistorické společnosti