7. sjezd historiků umění

UHS vyzývá k podávání návrhů sekcí na 7. sjezd historiků umění:

Infrastruktury (dějin) umění

Konání sjezdu: září 2021
Jazyk: čeština, angličtina
Termín na podávání návrhů: do 30. 11. 2020

Infrastrukturami rozumíme sítě vazeb, které často zůstávají skryté za samotným uměním, architekturou a designem, podmiňují jejich vznik, výklad i recepci. Infrastrukturami (dějin) umění tak mohou být instituce, které tvoří podpůrný systém, v němž dějiny umění i tvorba samotná fungují (např. ústavy, školy, muzea), nejrůznější platformy, v nichž se umělci, architekti nebo historici umění sdružují (výstavní a jiné projekty, spolky a skupiny), ale také formy výměny zkušeností (například sympozia, konference a různé tiskoviny).

Infrastrukturami mohou být ale i méně institucionalizované vztahy, které propojují autory mezi sebou, nebo umožňují recepci děl (například technologie). Za důležité považujeme metodologické otázky, stejně jako zkoumání rámců a infrastruktur, které jsou příbuzné jiným oborům (antropologii, estetice a filozofii, historii, archeologii).

Infrastruktura (dějin) umění není jen pasivní podporou pro práci historiků a umělců, lze o ní uvažovat jako o aktivním činiteli a je také silným mocenským nástrojem, jak v roce 2013 v přednášce sympozia Former West upozornila Irit Rogoff. Je velký rozdíl mezi tím, jestli jsme součástí infrastruktury a v našem bádání a tvorbě využíváme fungující podpory, nebo zda si infrastrukturu sami vytváříme.

Návrhy sekcí, prosím, formulujte v rozsahu maximálně 900 znaků. Vítány budou takové návrhy, které umožní setkávání výzkumu věnovaného různým geografickým i historickým obdobím i badatelů odlišného metodologického zaměření.

Své návrhy prosím posílejte e-mailem na adresu výboru UHS: vybor@dejinyumeni.cz.


The Czech Association of Art Historians opens a Call for Proposals for Sessions of the 7th Congress of Art Historians:

Infrastructures of (the History of) Art

Date of Congress: September 2021
Language: Czech, English
Deadline for Entries: November 30, 2020

By “infrastructures” we mean the networks and relationships, often hidden from view, which lay behind works of art, architecture or design, while also preconditioning their creation, readings, and reception. Thus the infrastructures of (the history of) art may take the form of institutions constituting the support system in which the history of art and indeed art itself function (institutes, schools, museums), all types of platforms which bring together artists, architects or art historians (exhibitions and other projects, artistic groups and associations), and also forms allowing exchange  of experience (symposia, conferences, periodicals). Infrastructures, however, can also take the form of less institutionalized relationships which help to forge links between artists themselves, or enable the reception of works of art (e. g. technologies). Within the issue of infrastructure of (history of) art, we believe in the importance of methodological questions, , as well as the examination of frameworks and infrastructure related to other fields (anthropology, aesthetics, philosophy, history, archaeology, etc.).

The infrastructure of (the history of) art is not just a form of passive support for the work of historians, and artists, but can be regarded as an active force of its own as well as a considerable instrument of power, as Irit Rogoff pointed out in her lecture at the Former West symposium in 2013. It makes a huge difference whether our research or creative endeavor is part of pre-existing infrastructure, or whether we build the infrastructure ourselves.

We are launching a call for sessions to historians based in CZ dealing with the context of Central Europe or focusing specifically on Czech art, architecture, and design. Please submit your proposals for sessions in a maximum length of 900 characters, and in such a way that they are open to research in various geographical or historical areas, as well as to researchers using different methodologies.

Please send your proposals to the address of The Czech Association of Art Historians Committee: vybor@dejinyumeni.cz.