Stanovisko UHS k jednání s Ministerstvem kultury ČR ve věci Národní galerie v Praze (20.5.2019)

Výbor Uměleckohistorické společnosti (UHS), profesní organizace sdružující české a zahraniční historiky umění, zaslal 29. 4. 2019 dopis ministrovi kultury Antonínu Staňkovi s výzvou k jednání ohledně situace v Národní galerii v Praze. Původně dohodnutá schůzka, která se měla uskutečnit 16. 5., byla ze strany Výboru UHS zrušena vzhledem k ohlášené rezignaci ministra. Nadále jsme však připraveni k jednání a spolupráci s novým vedením ministerstva po datu 31. 5. 2019, k němuž bylo ohlášeno odstoupení ministra, a očekáváme, že se budeme podílet na práci poradního sboru, který bude pověřen přípravou zadání výběrového řízení na generálního ředitele Národní galerie v Praze.

Stanoviskem výboru je, že kvalitní zadání takového výběrového řízení je možné vypracovat a realizovat pouze při splnění následujících předpokladů:

  • Především je nutné dokončit nestrannou veřejnosprávní kontrolu hospodaření galerie (tj. „audit“) ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve státní správě.
  • Dále je nezbytné, aby ministerstvo formulovalo základní parametry postavení a rozvoje Národní galerie a zveřejnilo svou představu legislativního rámce jejího fungování, včetně návrhu věcného záměru zákona o veřejnoprávních institucích v kultuře. Výbor UHS upozorňuje, že ačkoliv tento návrh má být v nejbližší době předložen vládě, nebyl dosud jakkoli konzultován s odbornou uměleckohistorickou obcí.
  • Výbor UHS současně apeluje na Ministerstvo kultury ČR, aby konkurzní komise pro výběr generálního ředitele Národní galerie v Praze byla složena z uznávaných historiků umění, odborníků se znalostí muzejní a galerijní praxe a zástupců klíčových profesních organizací a institucí oboru dějin umění.