6. sjezd historiků umění

Tvůrce jako předmět dějin umění: Pozice autora po jeho „smrti“

Výsledky 6. sjezdu historiků umění shrnul sborník:

editoři: Petr Jindra – Radim Vondráček

Pojmy mizení, retušování či smrti autora, jak je do uměnovědných prací vnesla filozofie a  literární teorie (Roland Barthes, Michel Foucault a další), otevírají nové pole pro zkoumání identity a role umělce. Autor-tvůrce ztratil privilegovanou pozici zdroje významu a hodnoty díla. Jestliže však chápeme autora jako proměnnou, sociálně a diskurzivně utvářenou instanci, pak lze autorství nově analyzovat a  rehabilitovat jeho funkce, např. z hlediska klasifikace, autenticity či jednoty díla s přihlédnutím k jeho specifickým rolím v různých oblastech tvorby.

Publikace Tvůrce jako předmět dějin umění. Pozice autora po jeho „smrti“ je v pořadí 6. svazkem příspěvků z pravidelných sjezdů historiků a historiček umění, pořádaných pod záštitou Uměleckohistorické společnosti. Téma 6. sjezdu, který se konal  20.–21. září 2018 v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, je zde reflektováno v širokém spektru přístupů v pěti tematických sekcích:

I. Apologie autora; II. Má každé umělecké dílo svého autora?; III. Umělec, umělecké dílo a „spoluautorství“ scény; IV. Osobní narativy a sebestylizace umělců a umělkyň; V. Falzum, fikce, mystifikace, aneb žert, satira, ironie a hlubší význam. Každému tematickému bloku předchází úvodní studie z pera odborných garantů sekce.

Autoři: Milena Bartlová, Hana Buddeus, Karel Císař, Jana Fantysová-Matějková, Marcel Fišer, Ivo Hlobil, Petr Jindra, Petra Kolářová, Tomáš Kolich, Milan Kreuzzieger, Blanka Kubíková, Lucie Kvočáková, Johana Lomová, Zdislava Melicharová-Ryantová, Kamil Nábělek, Terezie Nekvindová, Magdalena Nespěšná Hamsíková, Michaela Ottová, Martina Pachmanová, Lenka Panušková, Taťána Petrasová, Roman Prahl, Marcela Rusinko, Tomáš Sekyrka, Jitka Šosová, Josef Štogr, Petr Tomášek, Vít Vlnas, Radim Vondráček, Tomáš Winter, Jana Zapletalová.

Vydalo Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Uměleckohistorickou společností, Praha 2020


PROGRAM VI. SJEZDU HISTORIKŮ UMĚNÍ

Tvůrce jako předmět dějin umění. Pozice autora po jeho „smrti“

čtvrtek 20. září 2018

Uměleckoprůmyslové museum v Praze, ul. 17. listopadu 2, Praha 1

9.00 – 10.00     Registrace účastníků

10.00               Slavnostní zahájení

10.15 – 12.30   Odborný program

I. sekce: Apologie autora

Petr Jindra – Radim Vondráček (ZČG v Plzni a UPM v Praze) : Úvodní slovo

Karel Císař (VŠUP v Praze) : Smrt autora a zrod čtenáře? Od konceptualismu k postmoderně

Josef Štogr (nezávislý badatel): Role autora a proces individuace

Martina Pachmanová (VŠUP v Praze): Eunuch přestrojený za ženu, aneb apologie autorky

Kamil Nábělek (TU v Liberci): Od autorského subjektu ke gestu psaní a materialitě tvorby. Koncepce tvorby jako habituální techniky prezentovaná na příkladu Václava Navrátila

Jana Fantysová-Matějková – Lenka Panušková (FF UK a ÚDU AV ČR): Role básníka-autora v produkci iluminovaných rukopisů. Případ Guillauma de Machaut

Polední přestávka, oběd

13.30 – 16.00   Odborný program

II. sekce: Má každé umělecké dílo svého autora?

Marcel Fišer (Galerie výtvarného umění v Chebu): Úvodní slovo

Milan Kreuzzieger (Centrum globálních studií, Praha): Autor/ka a kód

Terezie Nekvindová (AVU v Praze): Kurátor jako meta-autor

Tomáš Winter (ÚDU AV ČR): Proti individualismu! Avantgarda jako kolektivní práce

Magdaléna Nespěšná-Hamsíková (KTF UK): Výtvarné postupy v malířských dílnách raného novověku. Anachronismus metodologického konceptu „autorství obrazu“

Michaela Ottová (FF UK): Sv. Václav (1373) revisited

Milena Bartlová (VŠUP v Praze): Kolektivně tvořit, kolektivně zkoumat

Přestávka, káva

16.30 – 19.00   Odborný program

III. sekce: Umělec i umělecké dílo: „spoluautorství“ scény

Jana Zapletalová (FF, Univerzita Palackého v Olomouci): Úvodní slovo

Petr Tomášek (MG v Brně): Objednavatel spoluautorem – na příkladu korespondence Salm-Reifferscheidta a Schnorra von Carolsfelda

Taťána Petrasová (ÚDU AV ČR): Metternich – Nobile – Metternich: Patronát jako vztah s proměnlivou konstantou

Jana Migašová (FF, Prešovská univerzita): Akadémia umenia ako miesto „zrodu“ špecifického autora

Roman Prahl (FF UK): Mistrovské dílo a „velkolepá mašina“

Tomáš Sekyrka (AHMP): K roli výstav, jejich pořadatelů a publika pro strategii vystavujících v Praze kolem roku 1900

19.30               Slavnostní přednáška

Markéta Theinhardt (Université Paris-Sorbonne): František Kupka a dějiny umění

Společenský večer – raut

pátek 21. září 2018

Dopolední program – UMP, ul. 17. listopadu 2, Praha 1

9.30 – 12.00     Odborný program

IV. sekce: Osobní narativy a sebestylizace umělců a umělkyň

Johana Lomová (VŠUP v Praze): Úvodní slovo: Jak vzniká kánon dějin umění?

Petra Kolářová (nezávislá badatelka): Portrét umělce jako kuřáka – self-fashioning moderního tvůrce

Hana Buddeus (ÚDU AV ČR): Černobílí muži s paletou?

Lucia Kvočáková (FF UK): Autor ako nástroj mocenských vzťahov. Anton Jaszusch a konštrukcia identity „slovenskej“ moderny

Zdislava Melicharová-Ryantová (FF UK): Statut „neoficiálního umělce“

Jitka Šosová (VŠUP – NG v Praze): Autor jako garant autenticity?

Polední přestávka, oběd

Odpolední program – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

13.00 – 16.00   Odborný program

V. sekce: Falzum, fikce, mystifikace, aneb žert, satira, ironie a hlubší význam

Vít Vlnas (KTF UK – PedF UK): Úvodní slovo

Ivo Hlobil (ÚDU AV ČR): Richard Moest: autor-falzifikátor Klosterneuburské madony na lvu?

Blanka Kubíková (NG v Praze): Mystifikace v portrétních galeriích předků – ve jménu vyšší ideje anebo v duchu čistého pragmatismu?

Tomáš Kolich (FF UK): Česká Mona Lisa. Klišovitá přezdívka jako východisko interpretace Mánesovy Josefiny

Zdenka Klimtová (NG v Praze): Teodor Tuduc, nejslavnější padělatel koberců 20. století

Nikolaj Savický (ČVUT v Praze): Působivé falzum a muzeum umění

Marcela Rusinko (FF Masarykova univerzita): Mýtus „chudého sběratele“ a Max Švabinský „čestným horníkem“. Umění jako nástroj sociální nivelizace v socialistickém Československu

Přestávka, káva

16.30 – 17.30   Souhrnná panelová diskuse

Zakončení sjezdu