Stanovisko UHS k plánu na vybudování napodobeniny barokního mariánského sloupu na Staroměstském náměstí (12.9.2017)

Výbor Uměleckohistorické společnosti obdržel v uplynulých dnech od členů Společnosti a z řad veřejnosti řadu podnětů týkajících se plánu Magistrátu hlavního města Prahy na vztyčení novodobé napodobeniny mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Původní sloup, postavený v roce 1650–1652 a zbořený v roce 1918, byl významnou památkou barokního umění a jeho plánovité zničení představovalo vandalský čin neodůvodnitelný ideologickými argumenty.

Tzv. obnova mariánského sloupu na původním místě by však byla skutkem z uměleckohistorického hlediska stejně pomýleným, a to především z následujících příčin:

  • Původní památka byla devastována do té míry, že její přesnou kopii není možné zhotovit. To se týká nejen čtyř sousoší andělů zápasících s démony u paty sloupu, ale též vlastní mariánské sochy.
  • Novodobá, pouze přibližná napodobenina původního sloupu, která má být osazena na Staroměstském náměstí, neodpovídá originálu po stránce materiální, technologické a umělecké.
  • Nevydařená barokizující socha Panny Marie, v současné době instalovaná v sousedství chrámu Matky Boží před Týnem, má co do umělecké kvality velmi daleko k někdejšímu mistrovskému dílu Jana Jiřího Bendla. Její osazení na nejexponovanějším místě veřejného prostoru historického jádra Prahy by tak bylo jen pokračováním nežádoucího trendu instalování esteticky pochybných plastik, která se na svá místa dostanou jen jako dary orgánům komunální samosprávy.
  • Případná náhrada zničeného sloupu by měla být řešena urbanisticky komplexně, s ohledem na funkci a úpravu celého náměstí včetně možné dostavby radnice, resp. řešení otázky co s prostorem po bývalé radnici. Tomu tak v současnosti však není.
  • Třebaže demolice původního mariánského sloupu byla z pohledu ochrany památek neodůvodnitelným barbarstvím, chápeme tento sto let starý čin jako integrální součást dějin. Dějin, které nelze zpětně kádrovat, napravovat či vylepšovat formou ahistorických retuší.

Podle nám dostupných informací má být o instalaci nového mariánského sloupu rozhodnuto na jednání Zastupitelstva HMP bez veřejné diskuse a bez šířeji založeného konsensu občanů a odborných institucí. Takový postup považujeme v demokratické společnosti za nevhodný. Za těchto okolností se nelze přiklonit k názoru zastánců vztyčení napodobeniny sloupu, že tento čin se stane „aktem smíření“. Pokud současné vedení hlavního města novodobou napodobeninu někdejší barokní památky na Staroměstském náměstí skutečně instaluje, je nanejvýš pravděpodobné, že po některých dalších komunálních volbách bude tento novotvar za jásotu občanů opět spektakulárně odstraňován. A to navzdory nepochybně dobrým úmyslům, které stály u počátků snahy o obnovu zmizelé památky.

V Praze, 12. září 2017