Valná hromada UHS 2017

Dne 2. června 2017 proběhla v přednáškovém sále Národního technického muzea v Praze na Letné každoroční valná hromada společnosti.

Setkání začalo oznámením o smrti prof. Jaromíra Homolky, laureáta ceny UHS, jehož památku přítomní uctili minutou ticha. Předsedkyně UHS Michaela Ottová předložila přítomným zprávu o činnosti společnosti za uplynulý rok a ta byla po krátké diskusi přijata. Podobně tomu bylo i se zprávou o hospodaření UHS. Richard Biegel informoval přítomné o neutěšeném stavu projednávání nového památkového zákona. Zákon je v současnosti znešvařen řadou (cca 40) pozměňovacích návrhů, které jdou často proti jeho smyslu i proti smyslu ochrany památek jako takové. Po diskusi zavázala valná hromada hlasováním výbor UHS k vydání stanoviska v tom  smyslu, že UHS podporuje zákon v původním znění, v jakém šel z ministerstva do parlamentu, ohrazuje se proti pozměňovacím návrhům deformujících smysl ochrany památek a apeluje na přijetí zákona v co nejkratší době (stanovisko bylo mezitím připraveno a je dostupné zde). Poté byly představeny dva návrhy témat dalšího sjezdu českých historiků umění: 1) Tvůrce jako předmět dějin umění (po smrti autora) a 2) Prezentace umění – umění prezentace. Valná hromada zvolila hlasováním první téma “Tvůrce jako předmět dějin umění”. Vzhledem ke končícímu mandátu současného výboru proběhla volba výboru nově zvoleného pro období 2017-2020. Ten se ihned ujal funkce.

Cenu Josefa Krásy za rok 2016 dostala Magdalena Naspěšná Hamsíková za monografii “Lucas Cranach a malířství v českých zemích (1500 – 1550)”. Laudatio přednesl Martin Zlatohlávek. Cena UHS za celoživotní přínos oboru byla udělena Vojtěchu Lahodovi. Laudatio přednesl Tomáš Winter.

Odpolední odborný program měl za téma ochranu architektonického kulturního dědictví 70.- 80. let dvacátého století. Jako panelisté vytoupili Mgr. Lukáš Beran, Ph.D. (Fakulta architektury ČVUT), Ing. arch. Naděžda Goryczková (NPÚ), Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D. (náměstek pro řízení sekce kulturního dědictví, MKČR), Mgr. Martin Strakoš (NPÚ), a prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. (ÚDU AV ČR, v. v. i.). Debatu s nimi, do které živě vstupovalo i přítomné obecenstvo, moderoval PhDr. Richard Biegel, Ph.D. (ÚDU FF UK). Příspěvky panelistů budou publikovány v Bulletinu UHS.

Program:

9:30 Registrace, platba příspěvků a prodloužení členství

10:00 Spolkový program (zpráva o činnosti, volba nového výboru, různé)

11:30 Vyhlášení Ceny UHS a ceny Josefa Krásy

13:30 Odborný program. Tématem letošní valné hromady je Ochrana architektonického kulturního dědictví 70.- 80. let 20. st. – moderuje PhDr. Richard Biegel, Ph.D.