Fotomechanické přednášky

Fotomechanické přednášky na Ústavu dějin umění AV ČR v Praze

únor – květen 2024

Srdečně zveme na sérii přednášek organizovaných týmem výzkumného projektu „Matrix fotomechanických reprodukcí: Dějiny vzdáleného přístupu k umění“ (Ústav dějin umění AV ČR) v rámci cyklu Collegium Historiae Artium. Všechny přednášky proběhnou v anglickém jazyce a budou přenášeny také přes Zoom.

14. února 2024
Meghan Forbes (independent scholar, New York)
“Devětsil and the Aura of Mechanical Reproducibility”

28. února 2024
Camilla Balbi (IAH CAS, Prague)
“A Forgotten Media Interest: Erwin Panofsky and Photography”

24. dubna 2024
Anthony Hamber (independent photographic historian, London)
“The 1840s: Transformations in Reprographics”

15. května 2024
Kim Timby (École du Louvre, Paris)
“Bringing Home the Museum: The Colour Turn in Art Reproduction in the Mid-Twentieth Century”

Abstrakty jsou zveřejněny na webu: https://photomatrix.cz/outputs#events

Místo konání: Ústav dějin umění AV ČR, Husova 4, zasedačka (č. 117), 1. patro

Čas konání: 16:30

Link na Zoom vyžádejte na: masterova@udu.cas.cz

Projekt PhotoMatrix se zabývá masovým uplatněním fotomechanických reprodukcí fotografií uměleckých děl v periodikách na počátku 20. století a zkoumá dalekosáhlé důsledky této mediální revoluce na šíření a popularizaci výtvarného umění mezi odborníky i širokou veřejností. Projekt se zaměřuje na umělecké a uměleckohistorické časopisy publikované v Československu, Německu, Francii a Rusku mezi lety 1900 a 1950. Reprodukce jsou zkoumány a interpretovány kvantitativně, prostřednictvím metod digitálních dějin umění, i kvalitativně, na základě archivních pramenů (nakladatelé, fotoagentury, fotografové, technologie atd.). Jak se promění obraz dějin umění této doby, pokud je budeme nahlížet z perspektivy reprodukcí otištěných v dobových časopisech? Jaký byl jejich dopad na distribuci a popularizaci umění? Jaké nové možnosti otevírá tento historický výzkum pro oblast vzdáleného přístupu k umění v digitálním věku?


Photomechanical talks at the Institute of Art History, Prague

February – May 2024

The PhotoMatrix project (Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences, Prague) organizes four talks of the Collegium Historiae Artium lecture series:

14 February 2024
Meghan Forbes (independent scholar, New York)
“Devětsil and the Aura of Mechanical Reproducibility”

28 February 2024
Camilla Balbi (IAH CAS, Prague)
“A Forgotten Media Interest: Erwin Panofsky and Photography”

24 April 2024
Anthony Hamber (independent photographic historian, London)
“The 1840s: Transformations in Reprographics”

15 May 2024
Kim Timby (École du Louvre, Paris)
“Bringing Home the Museum: The Colour Turn in Art Reproduction in the Mid-Twentieth Century”

Venue: Institute of Art History of the CAS, Prague, Husova 4, general meeting room (117), 1st floor

Time: 4:30 PM

For abstracts, visit https://photomatrix.cz/outputs#events

For the Zoom link, please contact us at: masterova@udu.cas.cz

About PhotoMatrix Project

Going back to the advent of photomechanical reproductions of art in periodicals at the beginning of the 20th century, PhotoMatrix examines the far-reaching consequences of this media revolution on the distribution and popularization of art among both experts and the general public. The project focuses on art and art historical journals published in Czechoslovakia, Germany, France, and Russia from 1900 to 1950. The reproductions featured in these journals will be examined quantitatively, through the methods of digital art history, and qualitatively, based on archival sources (publishers, photo agencies, photographers, printers). What new narratives of art emerge if we look into this period through the lens of reproductions printed in period journals? What new insights does this historical inquiry open into the use of remote access to art in the digital age?