Zberateľstvo a identita: Definície a interpretácie / Collecting and Identity: Definitions and Interpretations

CALL FOR PAPERS

Seminář dějin umění na Masarykovej univerzite v spolupráci so Slovenskou národnou galériou v Bratislave vyhlasuje Call for Papers k pripravovanej konferencii s názvom

Zberateľstvo a identita: definície a interpretácie.

Slovenská národná galéria, Bratislava

16. – 17. 5. 2024

S pojmom identity sa v rámci zberateľskej činnosti stretávame v posledných desaťročiach v tak zaužívanom zmysle, že sa jeho teoretický základ v kontexte tohto oboru ocitá v úzadí a preberá mnohokrát len úlohu vymedziť tému konkrétnej diskusie. Omnoho menej sa však už ale stretávame s využívaním tohto pojmu ako skutočného teoretického podkladu, ktorý by ozrejmil danú tému práve na základe odborného výskumu zaoberajúceho sa identitou samotnou. Súčasná odborná debata o tomto pojme totiž nahliada omnoho ďalej než len k názorom o stotožnení sa s nemennou esenciou daného objektu, či o zachovávaní rovnakosti v priebehu času. Nové prístupy, prezentujúce tento pojem len ako spoločnosťou určený pohľad na určitý objekt, či ako hľadanie vlastnej jedinečnosti na základe rozdielnosti, poukazujú len na časť súčasných názorov. Hlavným cieľom konferencie je preto zamerať sa na rôznorodú škálu príkladov v otázke uplatňovania pojmu identity v kontexte zberateľstva, napríklad v súvislosti so samotnou zbierkou, konkrétnym zberateľom či jednotlivými dielam, a prostredníctvom nich hlbšie preskúmať tento pojem v súvislosti so zberateľskou činnosťou.

Konferencia sa bude snažiť upriamiť pozornosť na možné porovnanie medzi rôznorodými oblasťami zberateľskej činnosti. Na základe uvedenia príspevkov z prostredia súkromného a verejného zberateľstva, z oblasti teórie a praxe a príspevkov týkajúcich sa minulosti i súčasnosti, chce poukázať na podobnosti a rozdielnosti v jednotlivých okruhoch skúmania a upomenúť na rôznorodé interpretácie pojmu identity v súvislosti so zberateľstvom. Všetky tieto možnosti konferencia plánuje predstaviť predovšetkým na poli umeleckého zberateľstva, avšak víta taktiež príspevky zo sociológie, antropológie, psychológie, muzeológie… Snahou je vytvoriť širokú názorovú platformu prístupov, podnetov a otázok, ktoré by mohli byť uplatnené v hlbšej diskusii o pojme identity a jeho význame v prostredí zberateľstva.

Hlavné otázky konferencie:

1. Akými možnými spôsobmi a podobami sa uplatňuje pojem identity v prostredí zberateľstva?

2. Ako jednotlivé formy ovplyvňujú pohľad na interpretáciu identity v oblasti zberateľstva?

3. Aké podobnosti a rozdiely možno hľadať medzi jednotlivými typmi prejavov zberateľstva?

4. Je možné hľadať jednotnú definíciu slova identita v kontexte zberateľstva?

20-minútové príspevky budú prezentované v anglickom alebo slovenskom/českom jazyku. Abstrakt predkladaného príspevku s dĺžkou zhruba 250 slov je nutné zaslať spolu s krátkym profilom predkladateľa na adresu: identity.collecting@mail.muni.cz, a to do 12.1.2024. Na tuto adresu je tiež možné zaslať prípadne dotazy k výzve.

***

The Department of Art History at Masaryk University in cooperation with the Slovak National Gallery in Bratislava announces a Call for Papers for the forthcoming conference entitled

Collecting and Identity: Definitions and Interpretations.

Slovak National Gallery, Bratislava, 16 – 17 May 2024

In recent years, the concept of identity in collecting has become such a commonplace that the theoretical foundations of this concept have been marginalised and often reduced to defining only the topic of a specific discussion. To an even lesser extent is the term used as a proper theoretical foundation that would help understand the topic using research methods linked to the concept of identity. Current academic debates about identity already look beyond the limited understanding of identity as the changeless essence of an object or as the maintaining sameness over time. New approaches that reduce identity to a specific view of an object determined by society, or to a search for one’s own uniqueness based on difference, represent only some of the current debates. The main goal of the conference is therefore to focus on a diverse range of examples and views on how the concept of identity is applied in the field of collecting. They can include considerations of specific collections, collectors or individual works of art, which allow deeper engagement with this concept in relation to collecting.

The conference will draw attention to the convergence between diverse areas of collecting. Contributions on collecting in the private and public sphere, the theory and practice of collecting, and those focused on the past and present of the practices will examine similarities and differences in the research of collecting and emphasize the diversity of ways the concept of identity in collecting can be interpreted. The conference focuses on art collecting, but it also welcomes contributions from other areas, such as sociology, anthropology, psychology, museology… The goal is to offer a platform for different approaches, methods and queries that could be used for interrogating the concept of identity and its meaning in the field of collecting.

The conference asks the following questions:

1. In what possible ways and forms is the concept of identity applied in collecting?

2. What influences the views of how identity in collecting is interpreted?

3. What are the similarities and differences between the various types of collecting?

4. Is it possible to come up with a single definition of the concept of identity in collecting?

20-minute-long contributions will be presented in English or Slovak/Czech. Please send an abstract of your proposed contribution of around 250 words together with a short biography of the author to: identity.collecting@mail.muni.cz, by 12 January 2024. If you have any queries about the CFP, direct them to this email address.