Výzva k podávání návrhů sekcí 8. sjezdu historiků a historiček umění

Téma sjezdu:

Konce (a začátky) časů

Termín konání sjezdu: září 2024

Místo konání sjezdu: Brno

Jazyk: čeština, slovenština, angličtina

Pořadatelé: Uměleckohistorická společnost a Seminář dějin umění Masarykovy univerzity v Brně

Jeden z možných popisů nálady dneška je blížící se nevyhnutelnost „konce světa jak ho známe“, jejž si vynucuje především klimatická krize a krize biodiverzity. Konce ovšem vždy znamenaly začátek něčeho nového. Představivost toho, co taková velká transformace může znamenat, obvykle vychází z filmových zkušeností, avšak i dějiny výtvarného umění přinesly velké množství uměleckých děl, která podobné imaginace cíleně zkoumala a rozvíjela.

Vyzýváme vás k zasílání návrhu témat sekcí, jež se budou věnovat celému průřezu aktivit oboru včetně teoretického uměleckohistorického myšlení, klasických témat ikonografie a ikonologie, teorie památkové péče, reflexe současného umění i vizí designu budoucnosti.

Návrhy sekcí, prosím, formulujte v rozsahu maximálně 900 znaků, uveďte název sekce a jméno/jména navrhovatelů*ek a zasílejte na adresu: uhs-sjezd-2024@googlegroups.com.

Termín na podávání návrhů: do 20. 11. 2023

* * *

Call for Proposals for Sessions of the 8th Congress of Art Historians

Term of the Congress: September 2024

Congress venue: Brno

Language: Czech, Slovak, English

Organizers: Uměleckohistorická společnost (The Czech Association of Art Historians) and Department of Art History, Masaryk University in Brno

Subject of the congress:

The endings (and the beginnings) of all times

Among other options, today’s world can be seen through the approaching inevitability of the “end of the world as we know it,” emphasised especially by the climate change and biodiversity crisis. At the same time, endings have always meant the beginning of something new. Imagining what such a great transformation could mean is usually based on cinematic experiences. However, the history of fine art has also brought a large number of works that have purposefully explored and developed similar imaginations.

We call for submitting proposals for sessions that will address a full range of art historical perspectives, including theoretical thinking, traditional subjects of iconography and iconology, theory of historic preservation, reflections on contemporary art, and visions of designing the future.

Please send an abstract of max. 900 characters, including the session title and the name(s) of the proposer(s), to uhs-sjezd-2024@googlegroups.com.

Deadline for submission of proposals: 20 November 2023