Výzva výboru UHS ve věci válečné krize na Ukrajině

Leží nám na srdci osudy našich ukrajinských kolegů: historiků a teoretiků umění, kurátorů muzeí a galerií, studentů, pedagogů a pracovníků příbuzných profesí. Zároveň se obáváme o osud kulturních statků na území Ukrajiny.

Výbor Uměleckohistorické společnosti (UHS) odsuzuje neomluvitelnou bezohlednou agresi Putinova režimu vůči svobodné Ukrajině a jejímu obyvatelstvu. Zároveň s velkým znepokojením sleduje humanitární katastrofu, která tuto agresi provází. V důsledku brutální invaze vojsk Ruské federace každým dnem přibývá civilních obětí, ohrožovány jsou životy mužů, žen i dětí. Statisíce lidí musely opustit své domovy a svou vlast. V neposlední řadě je válečnými operacemi vážně ohroženo také evropské kulturní dědictví.

Oceňujeme vlnu solidarity a pomoci, kterou čelní představitelé evropských zemí, instituce, organizace i jednotlivci poskytují pro zmírnění následků humanitární krize. Nechceme stát stranou a rádi bychom ve spolupráci s členkami a členy UHS, s institucemi, organizacemi i jednotlivci v České republice přispěli alespoň malým dílem pomoci v této složité situaci. V uvedené věci proto navrhujeme následující kroky:

1) Zprostředkování informací

UHS hodlá nabídnout na svých webových stránkách, facebooku, prostřednictvím e-mailových kontaktů a připravovaných setkání (včetně formy on-line) platformu pro výměnu informací ve věci ukrajinské krize a pomáhat v rámci oboru dějin umění a architektury.

2) Pomoc uprchlíkům

UHS chce ve spolupráci se státními institucemi i humanitárními organizacemi nabídnout pomoc ukrajinským pracovníkům a studentům z oblasti dějin umění a architektury, kteří byli nuceni v důsledku války opustit svůj domov, a to zejména formou zprostředkování kontaktů mezi českou a ukrajinskou stranou na oficiální i osobní úrovni.

3) Záchrana kulturního dědictví Ukrajiny

UHS se bude snažit navazovat, zprostředkovávat a podporovat kontakty s odbornými institucemi i jednotlivci v Ukrajině a v České republice a spolu s nimi hledat cestu pomoci při záchraně památek, uměleckých sbírek, archivů a knihovních fondů z válkou ohrožených míst.

4) Edukační aktivity v oblasti kulturního dědictví

UHS ve spolupráci s institucemi i jednotlivci z řad odborných pracovníků a studentů chce napomáhat vytváření programů, které by v rámci exkurzí, přednášek či jinou formou zájemcům z řad ukrajinských uprchlíků umožnily lépe poznat kulturní statky v českých zemích.

5) Sankce proti Ruské federaci v oblasti kultury a umění

Výbor UHS se připojuje k výzvě Impose cultural sanctions on the Russian Federation, vydané představiteli kultury a umění Ukrajiny, kteří nabádají všechny kulturní a umělecké instituce k bojkotu oficiální spolupráce se státními institucemi Ruské federace (text výzvy byl publikován na stránce arts.gov.ua/urge-to-impose-cultural-sanctions/).

Výbor UHS zároveň upozorňuje na skutečnost, že řada ruských vědců, umělců a osobností kultury žijících v Rusku i v České republice Putinův režim a jeho agresivní povahu dlouhodobě kritizuje a aktivně proti němu i přes hrozbu perzekucí vystupuje, a proto si zaslouží naši podporu. UHS se pak distancuje od uplatňování principu kolektivní viny a od zobecněné diskriminace Rusů žijících na území České republiky.

Velmi uvítáme jakékoli návrhy, náměty a informace včetně zpráv o již probíhajících aktivitách, které by dovolily inspirovat, dále rozvinout a zintenzivnit pomoc Ukrajině v těchto těžkých chvílích. Oceníme rovněž zapojení dobrovolníků z řad členů UHS a studentů ochotných pomoci s organizováním a moderováním výše uvedených jednotlivých segmentů pomoci.

V uvedených věcech nás můžete kontaktovat na adrese:
ukraine-uhs@googlegroups.com,
(případně na web-uhs@googlegroups.com)

Za Váš zájem a za Vaši podporu Vám předem děkujeme!

Výbor Uměleckohistorické společnosti


Call by the UHS Committee
on the war crisis in Ukraine

We have at heart the fate of our Ukrainian colleagues: art historians and theorists, museum and gallery curators, students, teachers and workers in related professions. At the same time, we are concerned about the fate of cultural property on the territory of Ukraine.

The Committee of the Czech Association of Art Historians | Uměleckohistorická společnost (UHS) condemns the unjustifiable aggression or the Putin’s regime against a free Ukraine and its people. At the same time, we have observed with great concern the humanitarian catastrophe that accompanies this aggression. As a result of the brutal invasion by the troops of the Russian Federation, the number of civilian casualties is increasing every day, and the lives of men, women and children are being threatened. Hundreds of thousands of people have been forced to leave their homes and their homeland. Last but not least, Europe’s cultural heritage is also seriously jeopardized by the war operations.

We appreciate the wave of solidarity and assistance that the leaders of European countries, institutions, organisations and individuals are providing to alleviate the consequences of the humanitarian crisis. We do not want to keep aloof, but would like to contribute at least a small bit of the help in this difficult situation in cooperation with UHS members, institutions, organizations and individuals in the Czech Republic. Therefore, we suggest the following ways of getting involved in this matter:

1) Providing information

The UHS intends to offer on its website, Facebook, through email contacts and upcoming meetings (both online and face-to-face) a platform for the exchange of information on the Ukrainian crisis and to help within the field of art history and architecture.

2) Assistance to refugees

The UHS, in cooperation with state institutions and humanitarian organizations, wants to offer assistance to Ukrainian art and architectural history professionals and students who have been forced to leave their home as a result of the war, especially by mediating contacts between the Czech and Ukrainian sides on both official and personal levels.

3) Preservation of the cultural heritage of Ukraine

The UHS will try to establish, mediate and support contacts with professional institutions and individuals in Ukraine and the Czech Republic and, in collaboration with them, will endeavour to help rescue monuments, art collections, archives and library collections from war-threatened places.

4) Educational activities in the field of cultural heritage

The UHS, in cooperation with institutions and individuals including both professionals and students, wishes to assist in the creation of programmes that would enable interested Ukrainian refugees to become better acquainted with cultural assets in the Czech lands through excursions, lectures or other means.

5) Sanctions against the Russian Federation in the field of culture and art

The UHS Committee joins the call to Impose cultural sanctions on the Russian Federation, issued by representatives of culture and arts of Ukraine, who urge all cultural and artistic institutions to boycott official cooperation with state institutions of the Russian Federation (the text of the call has been published on https://arts.gov.ua/urge-to-impose-cultural-sanctions/).

At the same time, the UHS Committee draws attention to the fact that different Russian scientists, artists and cultural figures living in Russia and the Czech Republic have long been critical of Putin’s regime and its aggressive nature and have been actively speaking out against it despite the threat of persecution, and therefore deserve our support. The UHS distances itself from the application of the principle of collective guilt and from generalised discrimination against Russians living in the Czech Republic.

We would very much welcome any suggestions, ideas and information, including reports on activities already underway, which would allow us to inspire, further develop and intensify our assistance to Ukraine in these difficult times. We would also appreciate the involvement of volunteer UHS members and students willing to help organize and moderate the various segments of assistance mentioned above.

You can contact us regarding the above at:
ukraine-uhs@googlegroups.com
(or web-uhs@googlegroups.com)

Thank you in advance for your interest and support!

Committee of the Czech Association of Art Historians