UHS proti nevhodné zástavbě Smetanova nábřeží

Počátkem letošního roku starosta MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma představil veřejnosti záměr na zbudování vícepodlažních teras, mol a lávek před říční navigací Smetanova nábřeží na pražském Starém Městě. Proti tomuto záměru vystoupil otevřeným dopisem prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., předseda Uměleckohistorické společnosti.

Pohledově exponovaná fronta Smetanova nábřeží se významným způsobem podílí na utváření jedinečného pražského panoramatu. Vyznačuje se vysokými urbanistickými, architektonickými a kulturními kvalitami. Její součástí je kamenná říční navigace zbudovaná v letech 1841–1845 na základě projektu architekta prof. Bernharda Gruebera (1807–1882).

Smetanovo nábřeží, Praha – Staré Město

Výbor UHS považuje navrženou zástavbu Smetanova nábřeží a vltavského toku mezi Karlovými lázněmi a mostem Legií, tak jak ji představilo vedení MČ Praha 1, za nevhodnou a nepřijatelnou. V této věci se proto historik umění a architektury prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., předseda UHS, obrátil otevřeným dopisem na MUDr. Zdeňka Hřiba, primátora hl. m. Prahy, seznámil jej s postojem UHS a vyzval jej, aby uvedené problematice věnoval svou pozornost. Dopis byl v kopii zaslán na vědomí také MgA. Haně Třeštíkové, radní hl. m. Prahy, Ing. arch. Naděždě Goryczkové, generální ředitelce NPÚ, Ing. Petru Hejmovi, starostovi a Ing. Michalu Cabanovi, radnímu MČ Praha 1.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Snimek-obrazovky-2021-03-27-112933-1024x535.png.
Záběr z pořadu Praha TV s návrhem staveb před Smetanovým nábřežím

Odkaz na prezentaci záměru MČ Praha 1 v pořadu Praha TV ze dne 23. března 2021

Odkaz na prezentaci záměru MČ Praha 1 v pořadu České televize ze dne 30. ledna 2021


Text otevřeného dopisu uvádíme v plném znění zde:

Vážený pan
MUDr. Zdeněk Hřib,
primátor hl. m. Prahy

Magistrát hl. m. Prahy
Mariánské náměstí 2
110 01  Praha 1

V Praze, 29. března 2021

věc: Nevhodný záměr MČ Praha 1 na stavební úpravy před Smetanovým nábřežím

Vážený pane primátore,

dovolujeme si oslovit Vás jménem Uměleckohistorické společnosti tímto otevřeným dopisem ve věci plánované úpravy Smetanova nábřeží na Starém Městě v Praze. Ing. Petr Hejma, starosta Městské části Praha 1, v médiích letos opakovaně informoval veřejnost o záměru rozsáhlých stavebních úprav Smetanova nábřeží. Jedná se o zbudování lávek a mol před navigací pravého vltavského břehu a o zřízení několikapodlažních teras, které podle všeho mají sloužit provozu restaurace i kavárny (viz připojená vizualizace).

Rádi bychom upozornili na to, že Smetanovo nábřeží v úseku mezi Karlovým mostem a Karlovými lázněmi s dominantami středověké Mostecké a Staroměstské vodárenské věže a mostem Legií a Národním divadlem patří k nejexponovanějším a nejmalebnějším částem pražského staroměstského panoramatu a vyznačuje se vysokými urbanistickými, architektonickými a kulturními kvalitami. Součástí tohoto panoramatu jsou palácové stavby, měšťanské domy i dva menší parky. Patří k němu také robustní kamenná nábřežní navigace, zbudovaná v letech 1841–1845 podle projektu architekta prof. Bernharda Gruebera (1807–1882) v souvislosti se zřízením druhého pražského mostu. Smetanovo nábřeží tvoří součást historického centra Prahy, zapsaného na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Vlastní nábřežní zeď je pak jakožto součást Staroměstského vodního díla na Vltavě evidována jako nemovitá kulturní památka (rest. č. ÚSKP 38177/1-17).

Vzhledem k nesporným jedinečným kvalitám Smetanova nábřeží považujeme za zcela nepřípustné, aby v říčním korytu před historickou kamennou navigací vltavského břehu v uvedeném úseku vznikaly novostavby v navržené podobě vícepatrových teras, mol, lávek či jiných stavebních prvků. Nestavíme se paušálně proti kvalitní moderní architektuře v kontextu historického jádra města. Záměr představený starostou MČ Praha 1 však považujeme za zcela nevhodný, degradující zásah do jedinečného charakteru pražského panoramatu a za popření výše připomenutých urbanistických hodnot staroměstského nábřeží. Podle představeného projektu by vícepodlažní stavby před Smetanovým nábřežím navíc narušovaly i pohled ve směru od Starého Města na Karlův most, Malou Stranu a Pražský hrad. Celý záměr podle nás pak vykazuje znaky nepřijatelné privatizace veřejného prostoru a hrozí vytvořit nebezpečný precedens pro nežádoucí komercializaci nábřeží a vodního toku na úkor kulturních hodnot a životního prostředí.

Vymezujeme se konečně také proti způsobu, jakým je komplexní urbanistický záměr připravován a prosazován. Jak se ukazuje, jeho realizaci je kvůli zpřístupnění nábřeží zaslepeným čapadlem již v těchto dnech přes protesty veřejnosti obětována zeleň v oblasti tzv. Anenského trojúhelníku mezi Smetanovým nábřežím a ulicí Karolíny Světlé, přičemž celý urbanistický záměr včetně zamýšlených teras, mol a můstků dosud neprošel dostatečnou oponenturou.

Obracíme se na Vás, vážený pane primátore, s prosbou, abyste výše uvedenému stavebnímu záměru MČ Prahy 1 věnoval svou pozornost a svou autoritou přispěl k tomu, aby výjimečné urbanistické kvality Smetanova nábřeží zůstaly zachovány a aby zcela nevhodný zásah do historického jádra Prahy nebyl uskutečněn. Za Vaši pozornost a zájem o celou uvedenou věc Vám předem děkujeme!

S úctou,

prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.,
předseda Uměleckohistorické společnosti

kopie: MgA. Hana Třeštíková, radní hl. m. Prahy
Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
Ing. Michal Caban, radní MČ Praha 1
Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ

Kopie dopisu (PDF) ke stažení zde.


Edit: Dne 1. dubna 2021 se k otevřenému dopisu Uměleckohistorické společnosti připojil doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D., ředitel Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.