Památky a památková péče v Československu

Srdečně zveme na konferenci Památky a památková péče v Československu a v dalších zemích střední Evropy ve druhé polovině 20. století, která se koná ve dnech 26. – 29. dubna 2021 online. Na konferenci bude prezentováno více než 30 příspěvků, které se zaměří na přístup k památkám, vývoj památkové péče a klíčová témata oboru v prostoru zemí střední Evropy po roce 1945. Hlavním cílem konference je propojit památkářskou a historickou perspektivu tváří v tvář turbulentním politickým změnám druhé poloviny 20. století. Konferenci pořádá Ústav dějin umění AV ČR ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů, Národním památkovým ústavem a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR.

Památky a památková péče v Československu a v dalších zemích střední Evropy
ve druhé polovině 20. století

26. – 29. dubna 2021

Konference se zaměří na přístup k památkám, vývoj památkové péče, klíčová témata a určující osobnosti oboru v prostoru zemí střední Evropy po roce 1945. Období po druhé světové válce přineslo v mnoha ohledech pokračování starších konceptů, ale také redefinování přístupů k památkám a posuny významů, které se jim připisovaly nebo připisují. Ve společnosti, právu, expertním diskursu i lokálním kontextu docházelo k aplikování stávajících mechanismů i novému pojímání památek, památkové péče a přístupu k minulosti vůbec. Středoevropský prostor Československa, Polska, Maďarska a východní části Německa byl po zkušenosti druhé světové války a nacismu po roce 1945 konfrontován s limitovanou demokracií a posléze až do konce 80. let s komunistickou diktaturou. Hlavním cílem konference je propojit památkářskou a historickou perspektivu tváří v tvář turbulentním politickým změnám druhé poloviny 20. století.

Konference se vzhledem k epidemické situaci uskuteční online a bude živě vysílána na YouTube. Konference bude veřejná, zájemce o zasílání informací prosíme o registraci zde.

Přípravný výbor konference:
Mgr. Jakub Bachtík (ÚSTR), Mgr. Tereza Johanidesová (NPÚ), PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D. et Ph.D. (ÚSTR), doc. Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. (ÚSD AV ČR), Mgr. et Mgr. Jan Uhlík, MBA (ÚDU AV ČR), Mgr. Kristina Uhlíková, Ph.D. (ÚDU AV ČR), PhDr. Zdeněk Vácha (NPÚ)


Monuments and monument care in Czechoslovakia and other Central European countries during the second half of the 20th century

April 26 – 29, 2021

Monuments and monument care in Czechoslovakia and other Central European countries during the second half of the 20th centuryThe conference will focus on approaches to monuments, the development of monument care, and crucial themes and key personalities in the field of heritage in Central European countries belonging with the East bloc after 1945. In many ways, the post-World War II period was a time of continuation of older concepts, but it was also an era with reconceptualization of approaches to monuments and shifts in meanings attributed to them. In society, law, expert discourse and local contexts, existing mechanisms were applied, along with new thinking about monuments, monument care and access to the past in general. After the experiences of the Second World War and Nazism, the Central European space of Czechoslovakia, Poland, Hungary and the eastern part of Germany was confronted with limited democracy and, until the end of the 1980s, with communist rule. The main objective of the conference is to place heritage care in historical perspective during the often turbulent political changes of the second half of the 20th century and hopefully draw some comparisons across national borders within the region of Central Europe.

Due to the epidemic situation, the conference will take place online and will be broadcast live on YouTube. If you are interested in receiving information, please register at this link.

Preparatory Committee of the conference:
Mgr. Jakub Bachtík (Institute for the Study of Totalitarian Regimes), Mgr. Tereza Johanidesová (National Heritage Institute), PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D. et Ph.D. (Institute for the Study of Totalitarian Regimes), doc. Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. (Institute for Contemporary History CAS), Mgr. et Mgr. Jan Uhlík, MBA (Institute of Art History CAS), PhDr. Kristina Uhlíková, Ph.D. (Institute of Art History CAS), PhDr. Zdeněk Vácha (National Heritage Institute)