Fenomén | Phänomen Charlemont

Oblastní galerie Liberec a Moravská galerie v Brně vydaly publikaci, věnovanou životům a tvorbě umělců Eduarda, Huga a Theodora Charlemonta.

Zuzana Štěpanovičová – Petr Tomášek, Fenomén | Phänomen Charlemont. Eduard, Hugo, Theodor, Liberec – Brno [Oblastní galerie Liberec – Moravská galerie v Brně] 2020

Monografická česko-německá publikace se zabývá umělci působícími v širší oblasti střední Evropy, v případě Eduarda a Huga též v Paříži, kteří dlouho stáli stranou pozornosti nejen českého, ale i rakouského dějepisu umění. Text osvětluje nejasnosti panující kolem životů a umělecké tvorby tří bratří Charlemontů a ve stručnosti se zmiňuje i o jejich předchůdcích do poloviny 19. století. Vedle výstavních a spolkových aktivit udržovali Charlemontové s českými zeměmi i osobní kontakty, kromě svého rodiště na jižní Moravě měli obzvláště úzkou vazbu k severočeskému regionu, a to v profesní i osobní rovině. Mezi jejich nejznámější obdivovatele, zaměstnavatele a posléze i přátele patřil velkoprůmyslník, sběratel a mecenáš Heinrich Liebieg z Liberce a jeho prostřednictvím též další příslušníci podnikatelských rodin Liebiegů a s nimi příbuzensky propojených Mallmannů působících zejména v Paříži a Vídni, v neposlední řadě pak Schmittů z Českého Dubu a Ginzkeyů z Vratislavic nad Nisou.


Die deutsch-tschechische monographische Publikation befasst sich mit Künstlern, die auf breiterem Mitteleuropaterritorium wirkten, im Falle von Eduard und Hugo Charlemont ebenfalls in Paris, und die lange Zeit außerhalb der Aufmerksamkeit sowohl der tschechischen als auch der österreichischen Kunstgeschichtler standen. Der Text bringt Licht in die Unklarheiten, die um das Leben und das Kunstschaffen der drei Gebrüder Charlemont herrschen und erwähnt ebenfalls ihre Vorgänger bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Außer den Ausstellungs- und Vereinsaktivitäten pflegten die Gebrüder Charlemont auch persönliche Kontakte zu den tschechischen Ländern, neben ihrem Geburtsort im Südmähren stand ihnen die nordböhmische Region besonders nah, dies sowohl auf beruflicher als auch auf persönlicher Ebene. Zu ihren bekanntesten Bewunderern, Auftraggebern sowie demnächst auch Freunden gehörte der Großindustrielle, Sammler und Mäzen Heinrich Liebieg aus Liberec und durch seine Vermittlung auch weitere Angehörige der Unternehmerfamilie Liebig sowie die mit diesen verwandten Mallmanns, die vorwiegend in Paris und Wien tätig waren, nicht zuletzt dann die Schmitts aus Český Dub und die Ginzkeys aus Vratislavice nad Nisou.

Zuzana Štěpanovičová – Petr Tomášek, Fenomén | Phänomen Charlemont. Eduard, Hugo, Theodor, Liberec – Brno [Oblastní galerie Liberec – Moravská galerie v Brně] 2020, 223 s., čeština / němčina, ISBN 978-80-87707-31-9 (OGL), ISBN 978-80-7027-342-5 (MGB)

(PT)