Dopis řediteli NG ohledně limitů zápůjček (19.7.2016)

Předsedkyně UHS Michaela Ottová napsala jménem výboru UHS otevřený dopis řediteli NG v Praze Doc. Jiřímu Fajtovi ohledně nové praxe NG při zápůjčkách uměleckých děl ostatním institucím, která vnesla rozruch do řad kurátorů muzeí a autorů výstav.

V Praze dne 19. 7. 2016

Vážený pane generální řediteli, obracíme se na Vás v reakci na Váš dopis z 26. května ohledně imitů půjčování uměleckých děl. Tento dopis vyvolal mezi odbornou veřejností – zejména kurátory a galerijními pracovníky – silně negativní reakce, jak ostatně vyplynulo i z diskuse na valné hromadě UHS, která proběhla na konci června letošního roku. Čísla, která uvádíte, jsou sice vysoká, nicméně nic nenasvědčuje tomu, že by se počet výstav či institucí, které si umělecká díla půjčují, v posledních dvou letech nějak zvýšil. Jinými slovy nevidíme důvod k takto radikálnímu kroku, který zásadně zkomplikuje práci všem ostatním výstavním institucím i odborným kurátorům, a který zcela mění dosavadní funkční stav.

S ohledem na strukturu sbírkových fondů se téměř žádný větší odborný výstavní projekt neobejde bez souboru prací z Národní galerie, jehož rozsah překračuje Vámi nastavené limity. Redukce zápůjček, k níž Vaše opatření směřuje především, je tím nejhorším možným řešením, neboť se negativně podepíše na kvalitě výstav a výrazně omezí možnost realizovat jakýkoli náročnější odborně koncipovaný výstavní projekt, který by od počátku nevznikal v odborné spolupráci s Národní galerií. Smluvně doložená odborná spolupráce Národní galerie na jednotlivých projektech je zajisté v mnoha případech významná a přínosná, jak to prokázala řada výstav v minulých letech, ovšem sotva ji lze uplatňovat takto plošně a podmíněně. Její vyjednání by bylo v řadě případů čistě účelové, což není důstojné pro žádnou ze stran.

Vážený pane generální řediteli, ve svém dopise zdůrazňujete negativa dosavadní praxe pro Národní galerii, ale dovolte nám připomenout, že existují i některá pozitiva. Například v mnoha případech bývá zápůjčka podmíněna restaurátorským ošetřením děl, případně rámů, na náklady vypůjčitele. Zápůjčky tak přispívají k dlouhodobé péči o sbírková díla, jež sice patří k základním povinnostem správce sbírky, ovšem při rozsahu fondů a omezeném množství financí má nutně výběrový charakter.

Významná je i otázka celkového přístupu. Předpokládáme, že Národní galerie uplatňuje vůči všem žadatelům princip reciprocity, ať už jde o poplatky, reciproční zápůjčky aj. Regionální galerie, jejichž fondy jsou ve svém úhrnu s Národní galerií srovnatelné, půjčují Národní galerii umělecká díla bez omezujících podmínek, neboť respektují základní princip spolupráce a reciprocity v této oblasti. Ten je ostatně vtělen i do zákona 122/2000 Sb., kde je povinnost zapůjčování vysloveně deklarována. „Vlastník sbírky zapsané v centrální evidenci je povinen (…) umožnit zpřístupnění sbírky nebo jednotlivých sbírkových předmětů veřejnosti (…) zapůjčováním k dočasnému vystavování nebo veřejnému předvádění jejich vzhledu, popřípadě funkce v tuzemsku nebo v zahraničí s výjimkou podle odstavce 4.” (Zmíněná výjimka se nevztahuje na omezenou schopnost zápůjčky administrovat.). Výrazné a současně systémové omezení tohoto principu povede nutně k tomu, že nebude dostatečně naplňován smysl veřejné služby sbírkové instituce a její funkce ve vztahu k odborné a širší veřejnosti. Chápeme, že právě Národní galerie se setkává s případy, kdy žadatel či žadatelé zahltí její registr a restaurátorské oddělení neúměrně početnými žádostmi o zápůjčky, nebo kdy dojde k shluku řady žádostí v krátkém období. Takové případy by však bylo vhodnější řešit jednotlivě, nikoli všeobecným omezením.

Vážený pane generální řediteli, chápeme, že situace v oblasti zápůjček je pro Vaši instituci mnohdy svízelná, nicméně dle našeho názoru nelze tento problém řešit plošným, radikálním a systémovým omezením zápůjček, ale vždy jen konkrétně a jednotlivě, a to citlivou komunikací s žadateli, posouzením významu jejich projektů, případně i zhodnocením možnosti a prospěšnosti odborné spolupráce Národní galerie na vybraných projektech.

S pozdravem za výbor UHS

Doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D., předsedkyně