CFP: Umělec a sítě

Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i. a Národní galerie v Praze vyzývá k účasti na konferenci:

Umělec a sítě – přátelé, spolupracovníci, zadavatelé zakázek

30.–31. 5. 2024 | Praha

Call for Papers

Umělec byl a je jen v ojedinělých případech úplným solitérem, častěji jej najdeme uprostřed více či méně spletité sítě sociálních vztahů. Kvůli své profesi a obživě musel komunikovat se zadavateli zakázek, mecenáši či nadřízenými osobami, v osobním životě pak nějakým způsobem figuroval ve společnosti – uprostřed přátel, příbuzných, konkurentů i spolupracovníků.

Síť sociálních vztahů jedince se nejlépe rekonstruuje na základě informací pocházejících z ego dokumentů, deníků nebo korespondence dotyčného. Při absenci takových pramenů lze poměrně úspěšně pracovat s údaji například z matričních záznamů – k důležitým životním událostem, jako byly svatby nebo křty dětí, si lidé totiž často zvali své nejbližší, aby se obřadů zúčastnili nebo jim při těchto slavnostních příležitostech svědčili. Značnou vypovídací hodnotu má v tomto směru především opakovaná účast na životních událostech přátel a blízkých osob.

Kulturně historické téma konference nabízí možnost zaměřit se na umělce nejen jako na tvůrčí osobnost, ale také jako na člena městského či venkovského společenství, profesně organizovaných i zájmových skupin (cech, spolky, společnosti, náboženská bratrstva aj.), podobu klientelské sítě i vzájemné vztahy a vazby mezi umělci a dalšími osobami či institucemi. Při sledování tématu je možné zaměřit se na kontakty s českými i zahraničními osobnostmi, výměnu názorů a poznatků, mechanismus zadávání zakázek a další aspekty v rámci formování sociálních sítí jednotlivce, a to v široce pojatém časovém rozmezí – od období středověku do 20. století. Téma se tímto otevírá nejen historikům umění, ale i archivářům, historikům a dalším příbuzným oborům, jedinou podmínkou je založit příspěvek na výpovědi archivních pramenů.

Vyzýváme tímto zájemce o aktivní účast k zaslání návrhu příspěvku v podobě anotace v rozsahu max. 300 znaků a stručného životopisného medailonu. Předpokládaná délka vystoupení je 20 minut, s publikováním příspěvků se počítá. Jednacími jazyky budou čeština a angličtina.

Časový harmonogram
přihlášení a zaslání anotace: 31. 3. 2024
termín konference: 30.–31. 5. 2024
odevzdání příspěvku pro publikování: do konce roku 2024

Anotace příspěvků se stručnými životopisy zasílejte prosím na adresy: uhlikova@udu.cas.cz; radka.heisslerova@ngprague.cz

CFP in PDF CZ

CFP in PDF EN