Pietro Nobile: neoklasicismus mezi technikou a krásou

Nakladatelství De Gryuter vydalo knihu věnovanou významnému ticinskému architektovi 19. století, nazvanou Pietro Nobile 1776–1854: Neoclassicism between Technique and Beauty. Editorkou knihy je Taťána Petrasová (Ústav dějin umění AV ČR).

Taťána Petrasová (ed.), Pietro Nobile 1776–1854: Neoclassicism between Technique and Beauty, Berlin – Boston 2021

Pietro Nobile (1776–1854), rodák z Ticina ve Švýcarsku, ředitel školy architektury na Akademii výtvarných umění ve Vídni, architekt pracující pro císařský dvůr i chráněnec rakouského kancléře Klementa Lothara Metternicha, se snažil propojit vědu, mechaniku a estetiku v architektuře. Nobile získal inženýrské i akademické vzdělání a reformoval výuku architektury na Akademii ve Vídni tím, že učil architekty na akademii podle metod prosazovaných J-N-L. Durandem na polytechnice v Paříži. Zároveň zavedl akademickou kresbu povinně pro inženýry z vídeňské polytechniky.

Photo: Trieste, MiC SABAP FVG

Publikace představuje výsledek italsko-rakousko-českého výzkumu, který zpracoval architektovu pozůstalost v Terstu a Bellinzoně (Švýcarsko), ale i materiál rozptýlený po celé Evropě. Tato publikace v angličtině je po výstavě, uspořádané Západočeskou galerií v Plzni roku 2019 s názvem Pietro Nobile v českých zemích (k níž vyšla česky stejnojmenná publikace ISBN 9-788088-027362), druhým hlavním výsledkem grantového projektu.

Photo: Trieste, MiC SABAP FVG

Publikace byla podpořena Grantovou agenturou České republiky v projektu 17-19952S Neoclassicism between Technique and Beauty. Pietro Nobile (1776–1854), který probíhal v Ústavu dějin umění AV ČR. Autory publikace jsou Taťána Petrasová, Rossella Fabiani and Richard Kurdiovsky. Projekt získal také podporu Ministero della cultura, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio pro oblast Friuli Venezia Giulia v Terstu a vděčí za spolupráci partnerské instituci Institute für die Erforschung der Habsburgermonarchie und des Balkanraumes, Österreiche Akademie der Wissenschaften.


Taťána Petrasová (ed.), Pietro Nobile 1776–1854: Neoclassicism between Technique and Beauty, Berlin – Boston 2021

The publishing house De Gryuter has published a book dedicated to the important 19th century Ticino architect, entitled Pietro Nobile 1776-1854: Neoclassicism between Technique and Beauty. The editor of the book is Tat’ána Petrasová (Institute of Art History of the CAS).

Pietro Nobile (1776–1854), originally from Ticino in Switzerland, Director of the School of Architecture at the Academy of Fine Arts in Vienna, architect working for the imperial court and protégé of the Austrian Chancellor of State Clemens Lothar Metternich, attempted to combine science, mechanics, and aesthetics in architecture. An architect trained both as an engineer and academically, he reformed teaching at the School of Architecture at the Academy in Vienna by reacting to the design methods introduced at the Polytechnic by J-N-L. Durand in Paris, and by making academic drawing compulsory for engineers.

Photo: Trieste, MiC SABAP FVG

The publication presents the results of Italian-Austrian-Czech cooperation on research into the architect’s death estate in Trieste and Bellinzona, Switzerland, and other materials scattered throughout Europe. This publication in English is the second main result of the grant project after the exhibition in Pilsen in 2019 entitled Pietro Nobile in the Czech Lands (and the publication in Czech of the same name ISBN 9-788088-027362).

Photo: Trieste, MiC SABAP FVG

This publication was generously supported by the Czech Sciences Foundation in the grant project 17-19952S Neoclassicism between Technique and Beauty. Pietro Nobile (1776–1854), carried out in the Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences. Authors of the book are Taťána Petrasová, Rossella Fabiani and Richard Kurdiovsky. The projet benefited of the collaboration with the Ministero della cultura, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia in Trieste and the Institute für die Erforschung der Habsburgermonarchie und des Balkanraumes der Österreichischen Akademie der Wissenschaft in Vienna.

Taťána Petrasová (ed.), Pietro Nobile 1776–1854: Neoclassicism between Technique and Beauty, Berlin – Boston [De Gruyter] 2021, 271 s., 91 a LXXVII čb. a bar. obr., resumé, bibliografie, ISBN 978-3-11-069145-0