Výberové konanie UK v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava v zastúpení jej dekanom prof. Mgr. Mariánom Zouharom, PhD. v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných a funkčných miest a pracovných miest.

1 profesor na Katedre dejín výtvarného umenia pre odbor 41 Vedy o umení a kultúre (so zameraním na dejiny výtvarného umenia)

a) výška pracovného úväzku:  100%

b) požadované kvalifikačné predpoklady: 

– vedecko-pedagogický titul profesor v študijnom odbore, prax v príslušnom odbore, zodpovedný riešiteľ projektov s grantovou dotáciou.

– prípadne habilitácia v odbore so splnením kritérií na získanie profesorského titulu (https://fphil.uniba.sk/veda/habilitacne-avymenuvacie-konanie/kriteria-na-ziskanie-titulu-docent-a-profesor/)

c) osobitné predpoklady:

– pedagogická prax

 – adekvátna publikačná a grantová činnosť v odbore

 – jazyk vyučovania slovenský/český, prípadne anglický

d) forma výberového konania:  pohovor

e) zoznam požadovaných dokladov:  prihláška, overené kópie dokladov o vzdelaní, štruktúrovaný životopis, publikačná činnosť, prehľad pedagogickej činnosti za 5 rokov

f) predpokladaný termín nástupu:  01.09.2021

g) platové podmienky:  podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003, Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do: 14. 6. 2021 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2, 811 02 Bratislava. V elektronickej podobe na: olga.bardyova@uniba.sk

Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan fakulty

Pre bližšie informácie o pozícii prosím kontaktujte: doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD., katarina.benova@uniba.sk

Oficiálny link: https://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/vyberove-konania-na-miesta-akademickych-pracovnikov/filozoficka-fakulta/