20. zasedání k problematice sepulkrálních památek | CFP

Dovolujeme si Vás upozornit na CFP 20. zasedání k problematice sepulkrálních památek, které pořádá Ústav dějin umění AV ČR. Konference se uskuteční ve dnech 2.-3. listopadu 2021. Návrhy příspěvků můžete zasílat do 30. dubna 2021.

Call for Papers

20. zasedání  k problematice
sepulkrálních památek

Praha, 2.–3. listopadu 2021

Periodické mezinárodní konference k problematice sepulkrálních památek pořádá Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. od roku 2000. Hlavním cílem těchto akcí je umožnit vzájemný kontakt zainteresovaných zástupců všech s danou problematikou souvisejících disciplín (dějin umění, obecných dějin, pomocných věd historických, archeologie, památkové péče, muzejnictví, restaurátorské praxe, petrografie ad.) ve prospěch větší interdisciplinarity a koordinace dosud rozptýleného bádání. Věnují se všem aspektům uvedené problematiky, preferován je ovšem věcný či metodický vztah ke středoevropskému materiálu a primární věcné či kontextuální zaměření na hmotné sepulkrální památky v užším pojetí.

V případě zájmu bude do konferenčního programu zařazen i samostatný blok věnovaný sepulkrálním památkám židovským.

Příspěvky zasedání budou publikovány v řadě Epigraphica & Sepulcralia nakladatelství ÚDU AV ČR, v. v. i., Artefactum (evidováno ve Web of Science v kategorii Proceedings).

Vyzýváme tímto zájemce o aktivní účast k zaslání návrhu příspěvku (název, stručné resumé). Délka vystoupení se předpokládá 20 minut, přihlásit lze rovněž zprávy v trvání max. 10 minut a postery.

V případě nepříznivé epidemiologické situace se zasedání uskuteční on-line.

Návrhy posílejte prosím do 30. dubna 2021 na adresu Jiří Roháček (ÚDU AV ČR) rohacek@udu.cas.cz. Zde zodpovíme i případné dotazy.

CFP ve formě PDF si můžete stáhnout zde.

(JR)