Epigraphica & Sepulcralia 9

Nakladatelství Artefactum Ústavu dějin umění AV ČR vydalo sborník ze Epigraphica & Sepulcralia 9, který shrnul příspěvky přednesené na 16. mezinárodním zasedání k problematice sepulkrálních památek (2017). Sborník k vydání připravil Jiří Roháček.

Jiří Roháček (ed.), Epigraphica & Sepulcralia 9. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií, Praha [Artefactum] 2020

Sborník 16. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se konalo v Praze 25. – 27. října 2017. Tyto unikátní pravidelné konference pořádané od roku 2000 Ústavem dějin umění AV ČR, jsou zaměřeny na sepulkrální památky jako hmotné artefakty sepulkrální kultury a umělecká díla v tradičním pojetí, s věcným či metodickým vztahem ke středoevropskému kontextu. Nevyhýbají se ani tématům, která šířeji osvětlují kontext, v němž tyto památky vznikaly a funkčně se uplatňovaly.

16. zasedání pokračovalo v nové koncepci, kterou přineslo předcházející jubilejní 15. zasedání. Zasedání se stále koncentrují především na památky křesťanského, v případě epigrafických studií pak latinského (ve smyslu písma) kulturního okruhu. Začala si však všímat i sepulkrálních památek hebrejských a, vzhledem k aktuálnosti tématu, komplementárně i muslimských, ovšem stále s ohledem na jejich úzkou souvislost se středoevropským prostředím. Publikace je tak rozčleněna do tří nestejně rozsáhlých částí, vymezených hlediskem nábožensko-kulturního zakotvení pojednávané tematiky. Celkem obsahuje 17 příspěvků, které se zabývají přímo či kontextuálně sepulkrálními památkami od středověku do 21. století. Kromě české a moravské problematiky má tradičně významný podíl problematika slovenská, polská a německá.

Jiří Roháček (ed.), Epigraphica & Sepulcralia 9. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií, Praha [Artefactum] 2020, 387 s., ISBN 978-80-88283-43-0, ISSN 2336-3363

[JR]

Foto: Eliška Stejskalová