Stanovisko k požadavku na zrušení výběrového řízení na funkci generálního ředitele NG v Praze (19.5.2020)

Výbor UHS se usnesl na níže uvedenému stanovisku, k němuž se připojili i další představitelé odborné obce:

Stanovisko představitelů profesních organizací a oborových pracovišť dějin umění k požadavku na zrušení výběrového řízení na funkci generálního ředitele Národní galerie v Praze

Odložení trestních oznámení podaných předchozím ministrem kultury na bývalého generálního ředitele Národní galerie v Praze Jiřího Fajta by podle našeho názoru nemělo být důvodem ke zrušení vypsaného výběrového řízení a opětovnému přímému jmenování ředitele galerie.

Dosavadní šetření neprokázalo spáchání trestného činu a nepřímo naznačilo, že tehdejší vedení ministerstva kultury nemělo řešit pracovně-právní problémy ve zřizované příspěvkové organizaci touto formou. Zůstává však skutečností, že veřejnosprávní kontrola provedená ministerstvem v květnu 2019 upozornila na nedostatky a porušení povinností, která se jeví nadále jako problematická a v rozporu s etickým kodexem galerie i Mezinárodní rady muzeí ICOM. Z hlediska zásad a standardů odborné práce se jedná mimo jiné o nedostatečně doložené plnění dle autorské a licenční smlouvy, zavazující k vytvoření původních a jedinečných autorských děl mimo rámec zaměstnaneckého poměru. Využití institutu autorské smlouvy v tomto případě, zahrnujícím mimo jiné dohled nad realizací výstavního plánu, vzbudilo v odborné obci značné rozpaky a nebylo přesvědčivě zdůvodněno. Zaměstnanci Národní galerie přitom v dané době vykonávali tvůrčí aktivity výhradně v režimu zaměstnaneckého díla bez autorských smluv a nároku na honorář. Ze strany vedení NG tím docházelo k uplatňování nerovného přístupu vůči odborným pracovníkům galerie.

Domníváme se, že na vedoucí představitele kulturních a výzkumných institucí je nutno klást přísná profesně-etická měřítka, jak o tom hovoří i dokumenty ICOM. Věříme, že zárukou spravedlivého a objektivního posouzení všech odborných, manažerských i morálních předpokladů je otevřené a transparentní výběrové řízení, a to zvláště v případě výběru nového generálního ředitele Národní galerie v Praze.

V Praze dne 19. května 2020

PhDr. Richard Biegel, Ph.D., ředitel Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Mgr. Jiří Jůza, Ph.D., předseda Rady galerií České republiky

Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D., vedoucí Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., vedoucí Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

PhDr. Radim Vondráček, předseda Uměleckohistorické společnosti

prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc., rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové  v Praze

doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D., ředitel Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i.

doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D., vedoucí Katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci