Výzva UHS hejtmanovi a radním Ústeckého kraje k pozastavení výběrových řízení na ředitele galerií a muzea v době nouzového stavu (2.4.2020)

Výbor UHS se rozhodl reagovat na nešťastně vyhlášená výběrová řízení na ředitele Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Galerie Benedikta Rejta v Lounech a Regionálního muzea v Teplicích. Domníváme se, že v době probíhajícího nouzového stavu, kdy jsou vzhledem k epidemii COVID-19 výše zmíněné instituce uzavřeny, jsou taková řízení nevhodná. Především daná situace neumožňuje všem zájemcům o dané pozice seznámit se s jejich stavem a připravit požadovanou koncepci rozvoje a řízení. Vyzvali jsme proto hejtmana a radní Ústeckého kraje k zastavení těchto výběrových řízení.

Vážený pane hejtmane, vážení radní,

jménem výboru Uměleckohistorické společnosti se na Vás obracím tímto otevřeným dopisem ve věci výběrových řízení na funkci ředitelek/ředitelů Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Galerie Benedikta Rejta v Lounech a Regionálního muzea v Teplicích. Výběrová řízení vyhlášená v době nouzového stavu a vládou nařízeného omezení volného pohybu osob pokládáme za více než nešťastná, tím spíše, že minimálně dvě z nich by se patrně měla uzavřít v době, kdy tato omezení budou ještě v platnosti. Znamená to, že všichni zájemci o uvedené pozice přicházející zvenčí budou v konkurzním řízení výrazně znevýhodněni, protože se nebudou moci řádným způsobem seznámit se stavem výše uvedených institucí. Takto nebudou moci ani připravit relevantní koncepci rozvoje, kterou v rámci řízení požadujete. Rada Ústeckého kraje se tím samozřejmě vystavuje podezření z faktické diskriminace případných účastníků výběrového řízení, byť je de jure koncipováno jako otevřené.

Vážený pane hejtmane, apelujeme proto na Vás, abyste vzal výše uvedené skutečnosti v úvahu a výběrová řízení zrušil. Současná krize, které se, jak dobře víme, Váš úřad se vší vážností věnuje, se dotýká i oblasti kultury. To ostatně potvrzují i další kroky krajského úřadu Ústeckého kraje. Podle dostupných informací je sice provoz uvedených kulturních organizací pochopitelně omezen, ale bezpečnost sbírek není nijak ohrožena a rovněž zaměstnanci vykonávají své povinnosti v souladu s předpisy. Nehrozí tudíž žádné nebezpečí z prodlení, které by vyžadovalo radikální a okamžitou změnu na vedoucích místech. Mělo by být tedy i Vaším zájmem vyhlásit výběrová řízení až v době, kdy budou současná omezení zrušena a výše zmíněné instituce budou znovu otevřeny.

Zároveň Vám v přípravě daného řízení nabízíme jménem Uměleckohistorické společnosti, tedy profesní organizace sdružující domácí historiky umění, veškerou možnou součinnost a pomoc při organizaci zmíněných výběrových řízení, hned jak k tomu nastane jen trochu vhodná doba.

S pozdravem

PhDr. Radim Vondráček

předseda Uměleckohistorické společnosti


Předseda UHS obdržel na naši výzvy odpověď hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka datovanou 7.4.2020. Podle svých slov pan hejtman zájemcům doporučuje “shromažďovat potřebné informace o organizacích dálkovým přístupem” a vyjadřuje ochotu “přizpůsobit termíny pohovorů tak, aby se s uchazeči mohli s organizacemi dostatečně seznámit osobně a své koncepce při pohovorech ústně doplnit.” Tento přístup nám postačující nepřišel, ale později, již bez další reakce či komunikace s námi, vedení Ústeckého kraje přistoupilo (podle zvěřejnění výběrového řízení na webu culturnet) na prodloužení data příjmu přihlášek až do konce června, čímž de facto došlo ke splnění našeho ústředního požadavku.