Teorie a dějiny současného a moderního umění na UMPRUM

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM) otevírá studijní program, který se zaměřuje na dějiny umění moderní a současné doby (od rozvoje industriálního kapitalismu po současnost), na teorii umění a na výtvarnou kritiku. Termín podání přihlášky do 20. 7. 2021, přijímací řízení 23. a 24. 8. 2021.

Doktorský studijní program Teorie a dějiny současného a moderního umění na UMPRUM

Pod pojmem umění se na UMPRUM rozumí celá šíře oborů od volné tvorby přes grafický a průmyslový design, užité umění až po architekturu. Tomu odpovídá složení Katedry teorie a dějin umění, na níž působí nejen přední osobnosti teorie a dějin umění, ale i mladší generace a na níž převažují pedagožky. Program proto umožňuje zcela jedinečnou možnost studovat na vysoké odborné úrovni nejen klasická uměleckohistorická zadání, ale i méně frekventovaná, v dnešní době velmi aktuální teoretická témata v oblasti digitální kultury. Stejně unikátní je zapojení studujících do aktivní spolupráce s umělci všech typů a médií v širokém rejstříku od klauzurních komisí a konzultace bakalářských prací přes společné semináře s doktorandy umění až po individuální synergické projekty a spolupráci při výstavách.

Výuka v doktorském programu se opírá o individuální konzultace, jež doplňují blokově vyučované semináře (kolegia). Omezený počet studujících, duch spolupráce a bohatý komunitní život školy jsou podmínkami vstřícné a tvůrčí atmosféry studia.

Vypisovaná témata jsou formulována poměrně široce a vítáme individuální návrhy zájemců a zájemkyň. Samozřejmostí je spolupráce s vyučujícími na grantových projektech. Vedle zahraničních pobytů a exkurzí podporuje škola také Studentskou grantovou soutěž, která bez nadbytečné administrativy přispívá na potřeby postgraduálního výzkumu včetně zahraničních studijních cest. Pro vydávání úspěšně obhájených disertací má Nakladatelství UMPRUM samostatnou ediční řadu.

Délka studia: 4 roky

Typ studia: prezenční nebo kombinované

Stipendium: v prezenční formě 1. ročník 11 000 Kč, 2. ročník 12 000 Kč, 3. a 4. ročník 14 000 Kč

Informace o doktorském programu naleznete zde.

Další informace může podat tajemnice KTDU Dr. Johana Lomová johana.lomova@vsup.cz a vedoucí Centra doktorských studií prof. Dr. Milena Bartlová milena.bartlova@vsup.cz.